Veselība

Lai mazinātu ekonomiskās un sociālās atšķirības, ES kohēzijas politika iegulda veselības jomā, kas ir būtisks reģionālās attīstības un konkurētspējas aspekts. Ieguldījums var būt paredzēts vairāku problēmu risināšanai, piemēram, saistībā ar Eiropas sabiedrības novecošanos, veselības aprūpes infrastruktūru un ilgtspējīgām sistēmām, e-veselību, veselības aprūpes nodrošināšanu un veselības veicināšanas programmām.

Veselības jomai atbalstu var saņemt saskaņā ar vairākām no kohēzijas politikas 11 prioritātēm 2014.–2020. gadam, tostarp ar 2. tematiskā mērķa (IKT), 3. tematiskā mērķa (MVU), 8. tematiskā mērķa (nodarbinātība), 9. tematiskā mērķa (sociālā iekļaušana) un 11. tematiskā mērķa (institucionālā spēja) starpniecību.

Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondi) ieguldījumi veselības jomā ir cieši saistīti ar veselības politikas satvaru, ietverot vajadzību novērtējumu un izmaksu lietderību.