Vide un resursu efektīva izmantošana

ES kohēzijas politika atbalsta ilgtspējīgu izaugsmi, veicinot ūdens un atkritumu apsaimniekošanu, videi draudzīgu un inovatīvu “tīru” tehnoloģiju izmantošanu, kā arī pasākumus, kas ir vērsti uz ūdens, gaisa, bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzību.

ES struktūrfondi un Investīciju fonds palīdz aizsargāt un saglabāt tādus dabas resursus kā ūdens, daba un bioloģiskā daudzveidība, tīrs gaiss un izejmateriāli. Atbalsts ietver ieguldījumu veikšanu infrastruktūrās, kas vajadzīgas notekūdeņu attīrīšanai un atkritumu apsaimniekošanai (piemēram, pārstrādei), kā arī pasākumus vides stāvokļa uzraudzībai vai “zaļās infrastruktūras” attīstībai. Tādējādi tiek nodrošināts, ka vide ir ekonomiskās izaugsmes un jaunu nodarbinātības iespēju avots.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020