Nodarbinātība un darba tirgus

ES kohēzijas politika iegulda Eiropas nodarbinātībā un ilgtermiņa izaugsmē. Tā palīdz īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, kuras mērķis ir panākt, ka līdz 2020. gadam 75 % no 20–64 gadus veciem cilvēkiem ir nodarbināti.

Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte ir viena no kohēzijas politikas 2014.–2020. gada 11 prioritātēm (8. tematiskais mērķis).

Tiks ieguldīts aktīvā darba tirgus politikā, pašnodarbinātībā, darba tirgus iestādēs, aktīvā un veselīgā novecošanā, jaunatnes nodarbinātībā un citos pasākumos, kas izstrādāti ar mērķi sekmēt nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020