Izglītība un apmācība

ES kohēzijas politika iegulda cilvēku prasmēs un kompetencē, kam ir izšķiroša nozīme Eiropas ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanā. Tas ir arī svarīgs sociālās kohēzijas veicināšanas aspekts, lai visiem iedzīvotājiem palīdzētu gūt labumu no plašāka un labāku darbavietu piedāvājuma.

Izglītība un apmācība ir viena no kohēzijas politikas 2014.–2020. gada 11 prioritātēm (10. tematiskais mērķis).

Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) atbalsta darbības, kas palīdz:

  • modernizēt izglītības un apmācības sistēmas, kas ietver arī ieguldījumus izglītības infrastruktūrā;
  • samazināt to personu skaitu, kas priekšlaicīgi pamet mācības;
  • sekmēt visu iedzīvotāju vieglāku piekļuvi kvalitatīvai izglītībai no sākumskolas līdz terciārai izglītībai;
  • uzlabot piekļuvi mūžizglītībai;
  • nostiprināt profesionālās izglītības un apmācības sistēmas.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020