Kultūra

Kultūra ir Eiropas bagātīgā mantojuma un vēstures pamats, un tai ir svarīga nozīme dažādu vietu pievilcības vairošanā un atsevišķu apvidu unikālās identitātes stiprināšanā. Kultūra un radošums var būt nozīmīgi inovāciju virzītājspēki un nodrošinātāji, kā arī būtiski uzņēmējdarbības avoti. Kultūra ir svarīgs stimuls ieņēmumu pieaugumam tūrisma nozarē — kultūras tūrisms ir viens no lielākajiem un ātrāk augošajiem šīs nozares segmentiem visā pasaulē. Kultūrai ir būtiska loma arī sociālās iekļaušanas veicināšanā.

Kas ir kultūras un radošās nozares?

Kultūras un radošās nozares aptver virkni dažādu uzņēmējdarbības disciplīnu, kas ietekmē gan kultūru, gan ekonomiku, jo īpaši:

 • mākslu un arhitektūru;
 • tīmekļa vietņu un grafisko dizainu;
 • izdevējdarbību;
 • tiešsaistes spēles un multividi;
 • mūzikas un izklaides industriju;
 • mākslas amatniecību un modes dizainu;
 • filmas;
 • reklāmu un sabiedriskās attiecības.

Kādēļ ieguldīt šajā jomā?

Kultūra un radošums nenozīmē tikai māksliniecisku vērtību. Izmantojot ES strukturālos un investīciju fondus, šo nozaru attīstības potenciālu iespējams izmantot nodarbinātības un izaugsmes veicināšanai visos Eiropas reģionos un pilsētās. Piemēram:

 • radošo nozaru klasteru un radošo inkubatoru attīstība, kā arī kultūras satura digitalizācija ir bijusi īpaši noderīga, stimulējot ekonomikas pārveidi par zināšanās balstītu ekonomiku un pakalpojumiem;
 • ieguldījumi kultūrā ir veicinājuši jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi un šādi atdzīvinājuši nozares, kurās bija vērojama lejupslīde. Plašāku reģionālo inovāciju stratēģiju ietvaros šādi ieguldījumi var radīt augstākas vērtības tirgus nišas nomaļos reģionos.

2007.–2013. gada plānošanas periods

Laikā no 2007. līdz 2013. gadam ES ieguldīja vairāk nekā EUR 6 miljardus kultūras un radošajās nozarēs (KRN). Ieguldījumu struktūra bija šāda:

 • EUR 3 miljardi kultūras mantojuma aizsardzībai un saglabāšanai;
 • EUR 2,2 miljardi kultūras infrastruktūras attīstībai;
 • EUR 775 miljoni kultūras pakalpojumu atbalstam.

2014.–2020. gada plānošanas periods

Ņemot vērā īpašu uzsvaru uz konkurētspējas stiprināšanu, izaugsmi un nodarbinātību, 2014.–2020. gada plānošanas periodā valsts un reģionālajām iestādēm ieteikts:

 • virzīt ERAF finansējumu uz atbalsta sniegšanu jaunām kultūras nozarēm, kas ir cieši saistītas ar inovācijām un radošumu;
 • ieguldīt kultūras mantojumā, lai attīstītu un atbalstītu radošo nozaru klasterus, piemēram, pievēršoties “lietotāja pieredzes” uzlabošanai ar digitālo tehnoloģiju starpniecību;
 • stiprināt sinerģijas ar citiem fondiem, piemēram, pamatprogrammu “Radošā Eiropa”, programmu “Uzņēmumu konkurētspēja un MVU” (COSME), pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, Eiropas Radošo industriju aliansi, valsts un/vai reģionālajām kultūras un radošo nozaru programmām un citiem iespējamiem finansējuma avotiem.