Pielāgošanās klimata pārmaiņām un risku novēršana

Eiropas reģioni aizvien biežāk saskarsies ar dažādām klimata pārmaiņu sekām. 7 % Savienības iedzīvotāju dzīvo plūdu apdraudētās teritorijās, savukārt aptuveni 9 % dzīvo reģionos, kur vairāk nekā 120 dienu gadā nelīst lietus. Klimata pārmaiņu kopējā ietekme radīs nozīmīgus vispārējos jautājumus saistībā ar ES iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī konkrētākas nozaru problēmas dažos ES reģionos, piemēram, saistībā ar tūrismu un lauksaimniecību.

Kohēzijas politikai ir būtiska nozīme, atbalstot darbu risku novēršanas jomā, lai pielāgotos pašreizējai un turpmākajai klimata pārmaiņu ietekmei. Kohēzijas politika atbalsta pielāgošanās pasākumus, veicinot uz ekosistēmu balstītas pieejas, izstrādājot jaunas vai modernizējot esošās infrastruktūras. Turklāt tā sniedz ieguldījumu izturības stiprināšanā pret katastrofām reģionālā un vietējā līmenī, kā arī izturības veidošanā pret citu veidu riskiem.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020