Efektīva valsts pārvalde

ES kohēzijas politikas finansējums tiek ieguldīts institucionālo spēju uzlabošanā un reformu īstenošanā saskaņā ar 11. tematisko mērķi (izsmeļošu 11 tematisko mērķu sarakstu attiecībā uz 2014.–2020. gada finansēšanas periodu skatiet šeit) un tehniskās palīdzības ietvaros, lai stiprinātu administratīvās spējas attiecībā uz fondu pārvaldību.

 Citi rīki

 

11. tematiskais mērķis

Mērķis paredz tādu iestāžu izveidi, kas ir stabilas un paredzamas, bet tajā pašā laikā pietiekami elastīgas, lai reaģētu uz dažādām sociālajām problēmām. Šīm iestādēm jābūt atvērtām dialogam ar sabiedrību, jāspēj īstenot jauni politiski risinājumi un jāsniedz labākas kvalitātes pakalpojumi. . Ieguldījumi valsts sektora struktūrās, cilvēkresursos, sistēmās un instrumentos ir vērsti uz efektīvākiem organizatoriskajiem procesiem, modernu pārvaldību un motivētiem un prasmīgiem civildienesta ierēdņiem.

Ar kohēzijas politikas starpniecību sniegtais atbalsts valsts pārvaldes reformām ir saistīts ar  katrai valstij adresētajiem ieteikumiem, ekonomikas korekcijas programmām (attiecīgos gadījumos) un valsts reformu programmām.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Eiropas Sociālā fonda galvenās darbības:

ieguldījumi institucionālajās spējās, kā arī valsts pārvalžu un sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā (visos valdības līmeņos), lai īstenotu reformas, nodrošinātu labāku regulējumu un labu pārvaldību:

  • reformas, lai nodrošinātu labāku tiesību aktu izstrādi, politikas programmu sinerģijas un valsts politikas virzienu efektīvu pārvaldību, kā arī valsts pārvaldes un publiskā finansējuma izlietojuma integritāti un pārskatatbildību;
  • cilvēkresursu stratēģiju un politikas programmu izstrāde un īstenošana;
  • administratīvo pakalpojumu efektivitātes uzlabošana;

ieinteresēto personu, kuras risina nodarbinātības, izglītības, veselības un sociālās politikas jautājumus, kā arī īsteno nozaru un teritoriālos līgumus, spēju veidošana, lai mobilizētos reformām valsts, reģionu un vietējā līmenī:

  • ieinteresēto personu, piemēram, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju, spēju uzlabošana, lai tās varētu sniegt efektīvāku ieguldījumu nodarbinātības, izglītības un sociālās politikas programmu īstenošanā;
  • nozaru un teritoriālo līgumu izstrāde nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, veselības un izglītības jomās visos teritoriālajos līmeņos.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda galvenās darbības:

  • Stiprināt institucionālās spējas, valsts pārvalžu un ar ERAF īstenošanu saistīto sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, sniedzot ieguldījumu ESF atbalstīto pasākumu īstenošanā institucionālo spēju un efektīvas valsts pārvaldes jomā, tostarp vajadzības gadījumā nodrošinot aprīkojumu un infrastruktūru, lai atbalstītu sabiedrisko pakalpojumu modernizāciju tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība, veselība, sociālās politikas programmas un muita.
  • Iespējams finansēt arī administratīvās spējas, kas ir saistītas ar Eiropas teritoriālo sadarbību.

Kohēzijas fonda galvenās darbības:

  • Institucionālo spēju, kā arī valsts pārvalžu un ar Kohēzijas fonda īstenošanu saistīto sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes stiprināšana.

Tehniskā palīdzība

Papildus 11. tematiskā mērķa ietvaros veiktajiem ieguldījumiem efektīvas valsts pārvaldes nodrošināšanā tehniskā palīdzība ir pieejama iestādēm, kas pārvalda un izmanto ESI fondus, lai palīdzētu tām veikt uzdevumus, kuri noteikti regulās par Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem.

Tehniskā palīdzība arī nodrošina atbalstu pasākumiem, kas ir paredzēti atbalsta saņēmēju administratīvā sloga mazināšanai, pasākumiem, kuru mērķis ir atbalsta saņēmēju spēju uzlabošana ESI fondu izmantošanai, kā arī pasākumiem nolūkā stiprināt attiecīgo partneru spējas.

Lai atbalstītu fondu īstenošanu, Komisija ir sākusi īstenot vairākas iniciatīvas, tostarp izveidojusi informācijas apmaiņas sistēmu TAIEX REGIO PEER 2 PEER, un nodrošina dalībvalstu ekspertiem paredzētas apmācības, kas veltītas ESI fondu noteikumiemun regulām, kā arī organizē seminārus par krāpšanas un korupcijas apkarošanas pasākumiem saistībā ar fondu pārvaldību.
Tehniskās palīdzības pasākumi ir vērsti tikai uz ESI fondu īstenošanu (piemēram, stiprinot fondu pārvaldībai nepieciešamos cilvēkresursus, nolīgstot darbā konsultantus pētījumu veikšanai, projektu sagatavošanai vai pārraudzības/novērtēšanas darbību izpildei, apmācībām, tīklu veidošanai utt.), un tādējādi tie ir īstenojami tikai programmas periodā. 11. tematiskā mērķa uzdevums ir plašāks un attiecas uz ilgāku termiņu. Tas ir vērsts uz patiesām reformām un pārmaiņu īstenošanu sistēmā, lai uzlabotu valsts pārvalžu darba rezultātus neatkarīgi no ES fondu pārvaldības.

Nuorodos