Programmu izstrāde un īstenojums

Reģionālā politika skar visas ES daļas visos līmeņos - sākot no ES un valsts mēroga un beidzot ar Eiropas reģioniem un vietējām kopienām. Tā ir daļa no ES kohēzijas politikas - Eiropas Savienības stratēģijas tās dalībvalstu un reģionu kopējas harmoniskas attīstības veicināšanai un atbalstīšanai. Politiku īsteno valsts un reģionālās iestādes sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Kohēzijas politikas satvars tiek izveidots 7 gadiem. Pašreizējais periods aptver laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam.

Politika tiek īstenota šādos posmos.

  • Eiropas Padome un Eiropas Parlaments, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, kopīgi lemj par politikas budžetu un tā izmantošanas noteikumiem. Papildus Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ERAF, ESF, KF, ELFLA un EJZF) kopīgajiem noteikumiem katram fondam ir savi konkrētie noteikumi.
  • Kohēzijas politikas principi un prioritātes tiek noskaidroti Komisijas un ES dalībvalstu apspriešanās procesa laikā. Ikviena dalībvalsts izstrādā partnerattiecību nolīguma projektu, kurā ir izklāstīta valsts stratēģija un ierosināts programmu saraksts. Turklāt dalībvalstis arī iepazīstina ar darbības programmu (DP) projektiem, kas aptver visu dalībvalsti un/vai reģionus. Tiks veidotas arī sadarbības programmas, kurās iesaistīsies vairāk nekā viena valsts.
  • Komisija ved sarunas ar valstu iestādēm par partnerattiecību nolīguma, kā arī katras programmas galīgo saturu. Šīs programmas aptver valsts un/vai reģionu, vai attiecīgās sadarbības zonas prioritātes. Darbības programmu plānošanā un pārvaldībā var iesaistīties gan darba ņēmēji, gan darba devēji, kā arī pilsoniskās sabiedrības struktūras.
  • Programmas īsteno dalībvalstis un to reģioni. Tas nozīmē, ka tiek atlasīti, uzraudzīti un vērtēti simtiem tūkstoši projektu. Šo darbu organizē katras valsts un/vai reģiona vadošās iestādes.
  • Komisija piešķir līdzekļus (lai valstis varētu sākt tos izlietot savu programmu ietvaros).
  • Komisija katrai valstij izmaksā līdzekļus, kas paredzēti apstiprinātajiem izdevumiem.
  • Komisija uzrauga ikvienas programmas īstenošanu kopā ar attiecīgo valsti.
  • Gan Komisija, gan dalībvalstis visa plānošanas perioda laikā iesniedz ziņojumus.

Vairāk informācijas skatiet noteikumos, kas reglamentē Eiropas strukturālos un investīciju fondus.