2014.–2020. gada prioritātes

kādi ir jaunumi attiecībā uz 2014.–2020. gadu?

  • Lielāka uzmanība tiek pievērsta rezultātiem: skaidrāki un izmērāmi mērķi labākas pārskatatbildības nodrošināšanai.
  • Vienkāršošana: viens noteikumu kopums pieciem fondiem.
  • Nosacījumi: konkrētu priekšnosacījumu ieviešana fondu līdzekļu piešķiršanai.
  • Nostiprināta pilsētu dimensija un centieni panākt sociālo iekļaušanu: minimālais ERAF finansējums, kas ir paredzēts integrētiem projektiem pilsētās, un minimālais ESF finansējums nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam.
  • Saikne ar ekonomisko reformu: Komisija var apturēt finansējuma izmaksu dalībvalstij, kas nenodrošina atbilstību ES noteikumiem ekonomikas jomā.

kādas ir prioritātes?

Kohēzijas politikas ietvaros ir noteikti 11 tematiskie mērķi, kas atbalsta izaugsmi 2014.–2020. gadā.

  • ERAF ieguldījumi sniegs atbalstu visiem 11 mērķiem, bet 1.–4. mērķis  ir galvenās prioritātes, kurās veikt ieguldījumus. 
  • Galvenās ESF prioritātes ir8.–11. mērķis, tomēr fonds atbalsta arī 1.–4. mērķi.
  • Kohēzijas fonds atbalsta 4.–7. un 11. mērķi.

1. Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas stiprināšana

2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, izmantošanas un kvalitātes uzlabošana

3. MVU konkurētspējas uzlabošana

4. Atbalsts pārejai uz zema oglekļa ekonomiku

5. Pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku novēršanas un pārvaldības veicināšana

6. Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitātes veicināšana

7. Ilgtspējīga transporta veicināšana un tīklu infrastruktūras uzlabošana

8. Ilgstpējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšana un atbalsts darbaspēka mobilitātei

9. Sociālās iekļaušanas veicināšana un nabadzības un visu veidu diskriminācijas apkarošana

10. Ieguldījumi izglītībā, apmācībā un mūžizglītībā

11. Valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana