Principi

Kohēzijas politikai ir četri pamatprincipi:

Koncentrācija

Šim principam ir trīs aspekti:

Plānošana

Kohēzijas politika nefinansē atsevišķus projektus. Tā finansē valstu daudzgadu programmas, kas atbilst ES mērķiem un prioritātēm.

Plašāku informāciju par to, kā notiek plānošana, skatiet sadaļā Reģionālās politikas etapi: soli pa solim.

Partnerība

Katru programmu izstrādā kolektīvi, iesaistot Eiropas, reģionālas un vietējas iestādes, sociālos partnerus un organizācijas, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību.

Šī partnerība attiecas uz visiem plānošanas procesa posmiem, sākot ar izstrādi, turpinot ar pārvaldību un īstenošanu un beidzot uzraudzību un novērtēšanu.

Šāda pieeja palīdz garantēt, ka pasākumus pielāgo vietējām un reģionālajām vajadzībām un prioritātēm.

Papildināmība

ES struktūrfondu piešķirtais finansējums nedrīkst aizstāt dalībvalstīs piešķiramo valsts finansējumu.

Komisija ar katru valsti vienojas par atbilstīgo valsts (vai līdzīgu) izdevumu līmeni, kas jāsaglabā visā plānošanas periodā, un plānošanas perioda vidū (2018. gads) un beigās (2022. gads) pārbauda, vai tas ir ievērots.

Izvirzot reālus, bet vērienīgus mērķus valsts strukturālajiem tēriņiem, ir jāpārliecinās, ka struktūrfondu ieguldījums patiešām sniedz pievienotu vērtību. Principā vidējais ikgadējo tēriņu līmenis faktiski nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā plānošanas periodā.

Plašāka informācija