Fondu ieguldīšanas un pārvaldības uzlabošana

Komisija atbalsta dalībvalstis, lai palīdzētu tām iespējami labāk izmantot kohēzijas politikas finansējumu, kā arī risināt ar īstenošanu saistītās problēmas. Šis atbalsts ir pastiprināts finansēšanas periodam no 2014. līdz 2020. gadam.

‘Good Governance for EU Regional Policy’ - Series of events supporting administrative capacity building

The Commission is launching a series of virtual events related to administrative capacity building for Member States in cooperation with several international partners under the joint heading ‘Good Governance for EU Regional Policy

Administratīvās spējas uzlabošana

Dalībvalstu spēja efektīvi pārvaldīt Eiropas strukturālos un investīciju fondus ir viens no galvenajiem faktoriem, kas sekmē kohēzijas politikas panākumus. Komisija palīdz stiprināt dalībvalstu un reģionālo pārvaldes iestāžu administratīvo spēju, veicot uzlabojumus struktūrās, cilvēkresursos, sistēmās un instrumentos. Papildus ieguldījumiem fondu pārvaldības spējā, kohēzijas politikas finansējums 2014.–2020. gadam palīdz vispārīgākā veidā atbalstīt efektīvu valsts pārvaldi, piešķirot finansējumu institucionālās spējas uzlabošanai un reformām.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: reģionu ekspertu apmaiņa

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER ekspertu apmaiņas sistēma en ir instruments, kas paredzēts zināšanu nodrošināšanai atbilstīgi vajadzībām dažādās valstīs. Šis uz pieprasījumu balstītais instruments tiešā veidā reaģē uz specifiskiem lūgumiem no dalībvalstu vai reģionālajām fondu pārvaldības iestādēm, organizējot ekspertu misijas, mācību braucienus un noteiktiem jautājumiem veltītus seminārus.

Integritātes pakti

Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir apņēmies meklēt un izmēģināt jaunus veidus, kā pasargāt ES fondus no nepareizas pārvaldības, krāpniecības un korupcijas riska, kā arī uzlabot fondu izlietojuma pārredzamību. Viena no mūsu iniciatīvām šajā jomā ir pilotprojekts “Integritātes pakti — pilsoniskās kontroles mehānisms ES fondu pasargāšanai no krāpniecības un korupcijas”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Transparency International, un tā mērķis ir ieviest integritātes paktus virknē projektu, kas dalībvalstīs ir līdzfinansēti no ES strukturālajiem un kohēzijas fondiem.
Lai iegūtu vairāk informācijas par integritātes paktiem un pilotprojektu, lūdzu, apmeklējiet šo vietni en.

Augsta līmeņa grupa, kas novēro pārvaldības vienkāršošanu ESI saņēmējiem

Ekspertu grupas uzdevums ir konsultēt Komisiju par administratīvā sloga vienkāršošanu un samazināšanu Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu saņēmējiem.
Augsta līmeņa grupa, kas novēro pārvaldības vienkāršošanu ESI saņēmējiem en.

Iniciatīva atpalikušiem reģioniem

Komisija pētīs, kāpēc atpaliek tādi reģioni, kuros ir zems ekonomiskās attīstības līmenis vai vairākus gadus ir vērojama negatīva IKP izaugsme. Kohēzijas politikai, kuras mērķis ir mazināt atšķirības Eiropas reģionu attīstības līmenī, šī tendence ir īpaši būtiska.
Iniciatīva atpalikušiem reģioniem en.

Ekspertu apmācīšana par normām un noteikumiem

Komisija nodrošina apmācību en vadošajām, sertifikācijas un revīzijas iestādēm, kas strādā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda līdzekļu apguves jomā. Apmācība ir vērsta uz būtiskākajiem jaunajiem elementiem ES kohēzijas politikas tiesiskajā regulējumā 2014.–2020. gadam un sastāv no diviem moduļiem:

  • plānošana un īstenošana;
  • finanšu pārvaldības un kontroles jautājumi.

Piezīme: Uzlabo veidu, kā ES dalībvalstis un reģioni iegulda un pārvalda ES kohēzijas politikas līdzekļus (2015. gada 24. marts) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Publiskā iepirkuma rīcības plāns

Komisijas Publiskā iepirkuma rīcības plāns en paredz virkni iniciatīvu, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm uzlabot gan pārvaldes institūciju, gan labuma guvēju sniegumu, piemērojot publisko iepirkumu ES līdzekļu ieguldījumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Regio kopienas praktiskā darba veicējiem

Mēs sadarbojamies ar vadošajām iestādēm, veidojot kopienas praktiskā darba veicējiem vadošajās iestādēs/starpposma struktūrās, lai apmainītos ar praksi un pieredzi. Tāpēc esam ieviesuši novatoriskākas darba metodes, izmantojot “politikas laboratoriju” pieeju.
Regio kopienas praktiskā darba veicējiem en

Pētījumi par jaunu reglamentējošu elementu integrēšanu plānošanas procesā

Šo pētījumu mērķis ir noskaidrot, kā reformētās politikas jaunie reglamentējošie elementi ir integrēti plānošanas procesā. Turklāt jaunākajā pētījumā ir informācija par piemērošanu atbilstīgi projektu apmēriem 2007.–2013. gada periodā.
Pētījumi nodrošina pierādījumus un analītisko bāzi diskusijām par politikas veidošanu pēc 2020. gada un atbilstošajiem ietekmes novērtējumiem.
Pētījumi par jaunu reglamentējošu elementu integrēšanu plānošanas procesā en

ARACHNE

ARACHNE ir integrēts datu izgūšanasun datu bagātināšanas IT instruments, kuru izstrādājusi Eiropas Komisija. Tā mērķis ir palīdzēt pārvaldības iestādēm īstenot administratīvas pārbaudes un pārvaldības pārbaudes struktūrfondu jomā (Eiropas Sociālais fonds un  Eiropas Reģionālās attīstības fonds ).
Riska Novērtēšanas Instruments Arachne

ES kompetences sistēma ERAF un Kohēzijas fonda pārvaldībai un īstenošanai

Komisija piedāvā ES kompetences sistēmu un to papildinošo pašnovērtēšanas rīku valstu koordinējošajām struktūrām, vadošajām, sertifikācijas un revīzijas iestādēm, kopīgajiem sekretariātiem un starpniekiestādēm. Šie instrumenti palīdzēs pārvaldes iestādēm uzlabot to administratīvās spējas fondu pārvaldībā, palīdzot tām noteikt un risināt iespējamās kompetences nepilnības.
ES kompetences sistēma ERAF un Kohēzijas fonda pārvaldībai un īstenošanai

Administratīvo spēju veidošanas sākumposms laika periodā pēc 2020. gada

Vadošās iestādes tiek aicinātas pieteikties Komisijas pilotprojektam “Administratīvo spēju veidošanas sākumposms”. Ja tās tiks izvēlētas, iestādes varēs saņemt tieši viņām pielāgotu konsultāciju atbalstu administratīvo spēju attīstīšanai, lai sagatavotos laika periodam pēc 2020. gada. Konsultāciju atbalsts tiks nodrošināts ciešā sadarbībā ar ESAO.

Nākamie soļi

Vadošās iestādes var pieteikties līdz 2018. gada 9. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publicēti aprīļa beigās. Plašāka informācija ir pieejama uzaicinājumā izteikt ieinteresētību.
Administratīvo spēju veidošanas sākumposms laika periodā pēc 2020. gada en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Praktisku rīku kopums, kas dalībvalstu pārvaldes iestādēm var noderēt iedvesmai, izstrādājot ceļvežus savas administratīvās spējas vairošanai nolūkā atvieglot programmu īstenošanu un veicināt paraugpraksi.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Pilsoņu līdzdalība kohēzijas politikā

Pilsoņu līdzdalība vairo uzticību publiskajām rīcībpolitikām un ar tām saistītā budžeta izlietošanai, kā arī palīdz uzlabot šo procesu kvalitāti. Vairākas Komisijas iniciatīvas palīdz vietējām iestādēm veicināt pilsoniskās sabiedrības un jaunatnes iesaistīšanos ES kohēzijas politikas fondu pārvaldībā.
Pilsoņu līdzdalība kohēzijas politikā en