Sadarbība starp reģioniem un valstīm

Eiropas teritoriālā sadarbība

Eiropas teritoriālajai sadarbībai ir galvenā loma kopējas Eiropas telpas veidošanā, un tā ir Eiropas integrācijas stūrakmens. Šī sadarbība Eiropai dod nepārprotamu pievienoto vērtību: gādājot, lai robežas nebūtu šķērslis eiropiešu satuvināšanai, palīdzot risināt kopējas problēmas, sekmējot ideju un labas prakses apmaiņu un mudinot uz stratēģisku rīcību kopējo mērķu sasniegšanā.

Makroreģionālās stratēģijas

A Makroreģionālā stratēģija ir Eiropadomes apstiprināta integrēta sistēma, ko cita starpā var atbalstīt Eiropas strukturālie un investīciju fondi, lai risinātu kopīgas problēmas, ar kurām saskaras noteikts ģeogrāfiskais apgabals saistībā ar dalībvalstīm un trešajām valstīm, kuras atrodas šajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā, tādējādi ļaujot gūt labumu no sadarbības nostiprināšanas, kas veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Līdz šim ir pieņemtas četras ES makroreģionālās stratēģijas, kas aptver vairākas politikas jomas:

Visas pieņemtās makroreģionālās stratēģijas papildina rīcības plāns, kuru paredzēts regulāri atjaunināt, ņemot vērā jaunas vajadzības un konteksta izmaiņas. Četras makroreģionālās stratēģijas attiecas uz 19 ES dalībvalstīm un 8 ārpussavienības valstīm.

Starptautiskā sadarbība

Eiropas Savienība dalās ar ārpussavienības valstīm pieredzē par reģionālo attīstību.

Citi sadarbības veidi