Tiesību akti

 Citi rīki

 

Ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas budžeta apmēru (351,8 miljardi eiro 2014.-2020. gada periodā), ir būtiski informēt iespējamos atbalsta saņēmējus par esošajām finansējuma iespējām, kā arī ziņot pilsoņiem par rezultātiem, kas sasniegti ar šiem ieguldījumiem.
Turklāt publiskais finansējums jāpārvalda pēc iespējas pārredzamākā veidā, lai sabiedrībai būtu iespējas pārbaudīt tā izlietojumu. Tādēļ dalībvalstīm regulāri jāsniedz pilnīga informācija par pieejamajām ieguldījumu iespējām un programmām un jāpublicē informācija par projektiem un atbalsta saņēmējiem.
Informēšanas un komunikācijas noteikumi attiecībā uz Eiropas Savienības kohēzijas politiku ir definēti šeit:

Tālāk ir īsumā izklāstītas kohēzijas politikas galvenās informēšanas un komunikācijas prasības.
Dalībvalstīm un vadošajām iestādēm ir šādi pienākumi:

 • izstrādāt katrai darbības programmai komunikācijas stratēģiju;
 • izveidot vienotu tīmekļa vietni vai portālu, kurā apkopota informācija par visām darbības programmām attiecīgajā valstī;
 • informēt iespējamos atbalsta saņēmējus par finansējuma iespējām;
 • publiski informēt pilsoņus par kohēzijas politikas sasniegumiem;
 • organizēt programmu ieviešanas pasākumus;
 • īstenot vienu lielu ikgadēju informatīvo pasākumu;
 • publicēt darbību (projektu un atbalsta saņēmēju) sarakstu (jāatjaunina ik pēc sešiem mēnešiem).

Projektu atbalsta saņēmējiem ir šādi pienākumi:

 • labi redzamā vietā izvietot vismaz vienu A3 izmēra plakātu;
 • uzstādīt ziņojumu dēļus vaipastāvīgas plāksnes tādu infrastruktūras projektu īstenošanas vietās, kuros publiskais ieguldījums pārsniedz 500 000 eiro;
 • norādīt uz iepriekšminētajiem dēļiem vai plāksnēm ES karogu, kā arī iekļaut atsauces uz ES un attiecīgo finansējumu;
 • atbalsta saņēmējiem, kuri ir izveidojuši tīmekļa vietni, jāpublicē tajā informācija par saņemto ES atbalstu.

Attiecīgās programmas vadošajai iestādei jānodrošina, ka atbalsta saņēmēji tiek informēti par viņu pienākumiem. Tāpat arī vadošajai iestādei jāuzrauga, vai minētie noteikumi tiek ievēroti, un jāpilda tās komunikācijas pienākumi.
Informācija uz logotipiem un ES emblēma
Ar konkrētu darbību saistītu informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskās pamatīpašības un norādījumi par emblēmas izveidi, kā arī standarta krāsas būs noteiktas īstenošanas aktā. Pagaidām vairāk informācijas par ES emblēmas izmantošanu var skatīt reģionālās politikas tīmekļa vietnē.

Papildinformācija

Uz projektiem, kas tiek līdzfinansēti no 2007.-2013. gada darbības programmu budžeta, joprojām attiecas 2007.-2013. gada plānošanas perioda noteikumi!

Kommissionens förordning 1828/2006

Arhīvi