Kompetences stiprināšana ES finansējuma ieguldīšanas uzlabošanai

 Citi rīki

 
18/12/2017

Eiropas Komisija palīdz dalībvalstīm un reģioniem uzlabot to spēju efektīvi ieguldīt ES finansējumu, stiprinot to profesionālo un darbības kompetenci. Komisija ir izstrādājusi jaunu instrumentu, kas paredzēts visām Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda pārvaldībā iesaistītajām publiskā sektora iestādēm — valstu koordinējošajām struktūrām, vadošajām, revīzijas un sertifikācijas iestādēm, kopīgajiem sekretariātiem un starpniekiestādēm —, lai noteiktu un risinātu kompetences nepilnības un pielāgotu iestāžu apmācības stratēģijas.

Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (REGIO ĢD) izstrādāto instrumentu veido:

  • ES kompetences sistēma, kas ietver pārvaldei un amatpersonām nepieciešamo kompetenču kopumu;
  • uz tīmekļa resursiem balstīts pašnovērtēšanas rīks, kas ļauj darbiniekiem novērtēt savu prasmju līmeni attiecībā uz katru konkrētajam amatam nepieciešamo kompetenci. Tas palīdzēs definēt mērķus turpmākajai attīstībai.

Būtisks instrumenta elements, kas īpaši svarīgs iestāžu vadītājiem, ir iespēja apkopot datus no visu darbinieku pašnovērtējumiem, lai izveidotu pārskatu par iestādi kopumā. Šie konstatējumi var kalpot par pamatu apmācības un attīstības plānu izstrādei, lai novērstu nepilnības.

Šis ērti lietojamais un elastīgais instruments aptver visu kompetenču spektru, un to var izmantot visu veidu pārvaldes iestādēm neatkarīgi no to lieluma un tā, vai šīs iestādes pārvalda nozares vai reģionālu darbības programmu. Instrumenta ietekme skar ne tikai finansējuma pārvaldību. Tas var arī sekmēt lielāku koncentrēšanos un stratēģisku pieeju ilgtermiņa kompetenču attīstīšanā, kas ļauj uzlabot visas pārvaldes darbību un tās iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Viena no reģionālās politikas komisāres Korinas Krecu (Corina Crețu) prioritātēm ir palīdzēt ES dalībvalstīm un reģioniem uzlabot veidu, kādā tiek pārvaldīts un ieguldīts ES finansējums. 7. kohēzijas ziņojumā ir norādīts, ka dalībvalstīm un reģioniem ir vajadzīgas kvalitatīvas iestādes, lai palielinātu kohēzijas politikas ieguldījumu ietekmi. Amatpersonām ir vajadzīgas uzlabotas darbības, profesionālās un vadības kompetences ne tikai ES finansējuma jomā, bet arī citās politikas jomās, tādās kā publiskais iepirkums, valsts atbalsts u. c.  

Plašāka informācija:

Ziņas