Apspriešanās (reģionālā politika)

Pašreizējās apspriešanās: izsakiet savu viedokli, piedaloties pašlaik notiekošās apspriešanās.

Noslēgtās apspriešanās: skatiet apriešanās, kas ir noslēgušās, un iepazīstieties ar to rezultātiem.

Pašreizējās apspriešanās

Noslēgtās apspriešanās

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Politikas jomas

Reģionālā politika, transports;

Mērķgrupa

Apspriešanas mērķis ir uzrunāt un aicināt sniegt atbildes šādas ieinteresētās personas, kurām ir pieredze lielo projektu izstrādē, īstenošanā un/vai novērtēšanā transporta jomā: reģionālās/valsts iestādes un ERAF/KF darbības programmu vadošās iestādes, ERAF/KF atbalstīto lielo transporta jomas projektu virzītāji/līdzekļu saņēmēji, transporta nozares uzņēmēji, NVO vai interešu grupas, transporta jautājumos specializējušies eksperti un akadēmisko aprindu pārstāvji. Apspriešanā ir aicināti piedalīties arī iedzīvotāji, kuri vēlas to darīt.

Datums 11/04/2018 - 23/05/2018


Sabiedriskā apspriešana par ES fondiem kohēzijas jomā

Politikas jomas

Regional policy, Nodarbinātība un sociālās lietas, Sociālā iekļautība, Arodizglītība un apmācība

Mērķgrupa

Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un personas, kas ir ieinteresētas kohēzijas politikā, tostarp ES programmu un ES fondu finansējuma saņēmēji, tādi kā valstu un reģionu iestādes un pašvaldības, starpvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas, augstskolas, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmumi.

Datums 10/01/2018 - 09/03/2018


Sabiedriskā apspriešana: Pārdomāta specializācija: Jauna pieeja Eiropas izaugsmei un darbavietu radīšanai, izmantojot reģionālo pētniecības un inovācijas stratēģiju

Politikas virziens

Kohēzijas politika, pētniecības un inovācijas politika, rūpniecības politika, izglītības politika un saistītās politikas jomas (digitālais vienotais tirgus, enerģētikas savienība, izaugsme un investīciju plāns, iekšējais tirgus u. c.)

Mērķa grupa

Šajā apspriešanā var piedalīties visi ES iedzīvotāji un ieinteresētās personas, kas interesējas par inovācijas virzītu izaugsmi saistībā ar ES kohēzijas politiku. Īpaši tiek gaidītas atsauksmes no ieinteresētajām personām, kas Eiropas Savienībā aktīvi piedalās inovācijā.

Datums 21/12/2016 - 24/03/2017


Apspriešana par ERAF un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada ex post novērtējumu

Politikas virziens

Regional policy

Mērķa grupa

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Datums 03/02/2016 - 27/04/2016


Sabiedriskā apspriešana par šķēršļu pārvarēšanu pierobežas reģionos

Politikas virziens Šī apspriešana attiecas uz reģionālo politiku un teritoriālo kohēziju un visām svarīgākajām politikas jomām (tirdzniecību, nodarbinātību, izglītību, transportu, pētniecību, enerģētiku u.c.)
Mērķa grupa Īpaši gaidām atbildes no pierobežas reģionu iedzīvotājiem (ES dalībvalstīs un EEZ/EBTA valstīs), valsts iestādēm, vietējām un reģionālām pašvaldībām, starpvaldību un nevalstiskajām organizācijām, augstskolām, kā arī pārrobežu darbībā iesaistītas pilsoniskās sabiedrības un uzņēmumiem
Datums 21/09/2015 - 21/12/2015


Sabiedriskā apspriešana par "Pilsētvides dimensija ES politikā (ES pilsētvides attīstības plāna svarīgākie elementi)"

Politikas virziens Reģionālās politikas un pilsētpolitikas
Mērķa grupa Visi iedzīvotāji un organizācijas, ieinteresētās personas, kas ir atbildīgas par vai interesējas par pilsētu attīstību ES, valstu, reģionu vai vietējā līmenī, tostarp dalībvalstis, organizācijas, izglītības iestādes un pētniecības institūti, uzņēmumi
Datums 18/07/2014 - 26/09/2014


Sabiedriskā apspriešana par ES stratēģiju Alpu reģionam

Politikas virziens visas politikas pamatjomas (transports, enerģētika, apkārtējā vide, tirdzniecība, nodarbinātība, pētniecība u.c.)
Mērķa grupa dalībvalstis, reģionālās un vietējās pašvaldības , starpvaldību un nevalstiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas, uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība un iedzīvotāji
Datums 16/07/2014 - 15/10/2014


Apspriešana par ES stratēģiju Adrijas jūras un Jonijas jūras reģionam (EN)

Politikas virziens Reģionālā politika
Mērķa grupa Dalībvalstis, ārpussavienības valstis, reģionālās un vietējās varasiestādes, starpvaldību un nevalstiskās struktūras, sabiedriskas organizācijas, uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība un plaša sabiedrība
Noslēguma datums 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Politikas virziens Green Public Procurement
Mērķa grupa Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Noslēguma datums From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Politikas virziens Social, Economic and Territorial Cohesion
Mērķa grupa Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Noslēguma datums From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Politikas virziens All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Mērķa grupa Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Noslēguma datums 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Politikas virziens Cohesion Policy
Mērķa grupa Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Noslēguma datums 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Politikas virziens Cohesion Policy
Mērķa grupa Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Noslēguma datums 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Politikas virziens Cohesion Policy
Mērķa grupa Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Noslēguma datums March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Politikas virziens Cohesion Policy
Mērķa grupa Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Noslēguma datums January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Politikas virziens Urban contribution to growth and jobs in the regions
Mērķa grupa All
Noslēguma datums February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Politikas virziens Cohesion Policy 2007-2013
Mērķa grupa All
Noslēguma datums September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Politikas virziens Information and publicity on the Structural Funds
Mērķa grupa Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Noslēguma datums December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Politikas virziens Mid-term review of structural funds
Mērķa grupa Regional and local authorities
Noslēguma datums 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Politikas virziens Follow-up on the White Paper on European Governance
Mērķa grupa Regional and local authorities
Noslēguma datums 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Politikas virziens Regional development and cohesion
Mērķa grupa European citizens
Noslēguma datums 2004


Jaunumi