Trešais ziņojums par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/09/2020

ES makroreģionālās stratēģijas (MRS) ir politikas satvari, kurus ierosinājušas ES dalībvalstis un trešās valstis, kas atrodas noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā, lai kopīgi risinātu kopējās problēmas un izmantotu iespējas, nosakot kopīgus ilgtermiņa mērķus.

Četras MRS ietver 19 ES dalībvalstis un 9 trešās valstis. Tās ir šādas:

  • ES stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR, 2009. gads);
  • ES stratēģija Donavas reģionam (EUSDR, 2011. gads);
  • ES stratēģija Adrijas un Jonijas jūras reģionam (EUSAIR, 2014. gads) un
  • ES stratēģija Alpu reģionam (EUSALP, 2016. gads).

Sākot no 2016. gada, Komisija saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar Padomi, ik pēc diviem gadiem ir publicējusi ziņojumu par minēto četru MRS īstenošanu. Šis ir trešais šāds ziņojums — par periodu no 2018. gada vidus līdz 2020. gada vidum. Tajā ir novērtēta situācija un MRS īstenošanas progress un apsvērti iespējamie turpmākās rīcības virzieni. Ziņojumu papildina Komisijas dienestu darba dokuments, kurā sniegta sīkāka informācija par katru MRS. Abi šie dokumenti ir sagatavoti, balstoties uz informāciju, ko snieguši MRS valstu koordinatori un tematiskie koordinatori (“MRS galvenie īstenotāji”), kā arī eksperti.

Šis ziņojums ir publicēts laikā, kad Eiropas sabiedrību būtiski ietekmē bezprecedenta Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze, kurai ir ekonomiska, fiskāla un sociāla rakstura sekas. Komisija ātri reaģēja, ierosinot tūlītējus pasākumus (piem., CRII un CRII+) un plašus īstermiņa un vidēja termiņa priekšlikumus, tostarp atveseļošanas instrumentu Next Generation EU. 2020. gada 21. jūlijā Eiropadome panāca vienošanos par Next Generation EU.

Līdzko Komisija bija pieņēmusi minētos priekšlikumus, MRS galvenie īstenotāji strādāja, lai attiecīgo stratēģiju kontekstā identificētu atbilstošus līdzekļus un palīdzētu iesaistītajām valstīm reaģēt uz krīzi. MRS sniedz gatavu un operatīvu sadarbības sistēmu, kas ļauj labāk koordinēt darbības, investīcijas un projektus attiecīgo stratēģiju īstenošanas teritorijās. MRS ir starpnozaru stratēģijas, kas iesaista ieinteresētās personas un dažādus pārvaldības līmeņus. Visas šīs pazīmes var būt izšķirīgas, īstenojot tādas ES prioritātes kā, piemēram, Eiropas zaļais kurss, Eiropas digitālā stratēģija, “Ekonomika cilvēku labā” un “Spēcīgāka Eiropa pasaulē”.

Šim ziņojumam ir divkāršs mērķis. Pirmkārt, tajā ir konstatēts progress MRS īstenošanas gaitā un paustas vēlmes attiecībā uz turpmākiem uzlabojumiem. Otrkārt, tajā ir izskatīta iespējamā MRS attīstība laikposmā pēc Covid-19 krīzes ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un sociāli iekļaujošu ekonomikas atveseļošanos. Šajā saistībā ziņojumā ir novērtēta MRS loma, īstenojot jaunās ES prioritātes par zaļu, digitālu un noturīgu nākotni.

More information :

EU Macro-regional strategies

Publications