http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/solidarity/pdf/eusf_annual_report_2016_lv.pdf

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2017

Padomes 2002. gada 11. novembra Regulas (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, (tālāk “Regula”) 12. pantā ir noteikts, ka Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par Fonda darbību iepriekšējā gadā. Šajā ziņojumā ir aprakstīta ES Solidaritātes fonda (tālāk “Solidaritātes fonds”) darbība 2016. gadā. Ziņojumā ir apkopota informācija par 2016. gadā saņemtajiem pieteikumiem un izbeigtajiem palīdzības pasākumiem. Komisijai 2016. gadā iesniegtie pieteikumi tika novērtēti saskaņā ar pārskatītajiem kritērijiem, kas Regulā tika ietverti pēc tās grozīšanas 2014. gadā.

Komisija 2016. gadā saņēma sešus pieteikumus finansiāla pabalsta saņemšanai no Solidaritātes fonda, proti, no Grieķijas (saistībā ar zemestrīci Lefkadā), Apvienotās Karalistes (saistībā ar plūdiem), Vācijas (saistībā ar plūdiem Lejasbavārijā), Kipras (saistībā ar sausumu un ugunsgrēkiem), Portugāles (saistībā ar ugunsgrēkiem Madeiras salā) un Itālijas (saistībā ar zemestrīcēm). Vairākas zemestrīces, kas laika posmā no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim notika Apenīnu kalnos Itālijas teritorijā, kopumā uzskatāmas par lielāko dabas katastrofu Solidaritātes fonda pastāvēšanas vēsturē.

Četras valstis lūdza avansa maksājumus, kas tika ieviesti, pārskatot Regulu 2014. gadā. Šajos gadījumos Komisija dažās nedēļās pēc pieteikumu saņemšanas izmaksāja avansa maksājumus par kopējo summu EUR 31,3 miljoni.

2016. gadā no Solidaritātes fonda tika piešķirti līdzekļi EUR 33,1 miljona apmērā saistībā ar diviem pieteikumiem, proti, zemestrīci Grieķijā un plūdiem Vācijā. Lēmumi par pārējiem četriem 2016. gadā saņemtajiem pieteikumiem tika pieņemti 2017. gada sākumā.

Komisija 2016. gadā izbeidza četrus Solidaritātes fonda palīdzības pasākumus. Sīkāka informācija ir dota 4. sadaļā.

I pielikumā ir norādītas “lielas katastrofas” robežvērtības, kas piemērojamas 2016. gadā attiecībā uz Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu. II pielikumā ir dots pārskats par 2016. gadā saņemtajiem pieteikumiem, norādot arī attiecīgo finanšu informāciju.

More information :

ES Solidaritātes fonds

Publications