Piektais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju - Ieguldījums Eiropas nākotnē

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Piektais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ir pieņemts pēc pēdējā laika smagākās finanšu un ekonomiskās krīzes. ES un tās dalībvalstis reaģēja uz šo krīzi ar pasākumiem, kuru mērķis bija nodrošināt uzņēmumu darbības turpināšanu un darbavietu saglabāšanu, stimulēt pieprasījumu un palielināt publiskos ieguldījumus.

Vēlāk vairāku valstu valdībām radās grūtības refinansēt parādus, ko izraisīja
ieņēmumu samazināšanās apvienojumā ar izdevumu pieaugumu sociālo pabalstu maksājumiem un stimulēšanas pasākumiem. Saskaroties ar lieliem budžeta deficītiem un spiedienu no finanšu tirgu puses, lielākā daļa ES dalībvalstu valdību šobrīd īsteno fiskālās konsolidācijas pasākumus.

Šajā situācijā ES ir pieņēmusi ambiciozu jaunu stratēģiju ekonomikas atveseļošanai ilgtermiņā — "Eiropa 2020". Tās galvenais mērķis ir vieda, iesaistoša un ilgtspējīga izaugsme. Stratēģijā ''Eiropa 2020" vēl vairāk nekā tās priekštecē, Lisabonas stratēģijā, ir uzsvērta vajadzība pēc inovācijām, nodarbinātības un sociālas integrācijas, kā arī aktīvas vides un klimata pārmaiņu problēmu risināšanas, lai sasniegtu šo mērķi.

Publications