Panorama 28 - Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju, virzība uz priekšu

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2008

Padome 2006. gadā pieņēma Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes, kurās teikts, ka „teritoriālās kohēzijas sekmēšanai ir jābūt daļai no centieniem nodrošināt to, ka visai Eiropas teritorijai ir iespēja veikt ieguldījumu izaugsmes un darbavietu stratēģijā”. Arī stratēģiskajās pamatnostādnēs lauku attīstībai uzsvērts, ka lauku attīstības programmas var sekmēt teritoriālo kohēziju.

Aizvien vairāk tiek atzīta vajadzība sekmēt sadarbību, dialogu un partnerību starp dažādiem valdības līmeņiem, organizācijām un cilvēkiem, kas veic politikas jomu praktisko īstenošanu.

Ņemot vērā šos jautājumus un izmaiņas, ko izraisīja nesenā paplašināšanās, kā arī vajadzību apvienot spēkus, lai risinātu globālās ekonomikas radītās problēmas, un to, ka ir nepieciešams strādāt ilgtspējīgākas izaugsmes virzienā, Komisija ir publicējusi Zaļo grāmatu un sākusi apspriešanas procesu. Par ko tad īsti ir diskusijas?

More information :

Teritoriālā kohēzija

Publications