Eiropas Strukturālie un Investīciju Fondi 2014.–2020. gadā — oficiālie teksti un komentāri

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 30/11/2015

Tagad uz visiem pieciem ES strukturālajiem un investīciju fondiem (turpmāk — ESI fondi) attiecas viens noteikumu kopums. Šo noteikumu mērķis ir izveidot skaidru saikni ar stratēģiju “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei ES, uzlabot koordināciju, nodrošināt saskaņotu īstenošanu un panākt, lai atbalsta saņēmēji, kas no šiem ESI fondiem varētu gūt labumu, varētu tiem piekļūt pēc iespējas vienkāršāk.

Šā 2014.–2020. gada plānošanas perioda kontekstā tika ierosināts jauns tiesiskais regulējums attiecībā uz pieciem fondiem, kuri ietilpst ES kohēzijas politikā, kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) un kopējā zivsaimniecības politikā (KZP).

Šie pieci ESI fondi ir:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
  • Eiropas Sociālais fonds (ESF);
  • Kohēzijas fonds;
  • Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);
  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).
More information :

Regulas par Eiropas strukturālie un investīciju fondi 2014. līdz 2020. gadam

Publications