Norādījumi dalībvalstīm par pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma izstrādi

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/08/2015

MA ir jāizstrādā pārvaldības deklarācija un gada kopsavilkums saskaņā ar Finanšu regulas 59. panta 5. punkta a) un b) apakšpunktu un KNR 125. panta 4. punkta e) apakšpunktu. Šie dokumenti veicina iekšējo kontroli dalībvalsts līmenī attiecībā uz ESIF īstenošanu un palielina pārskatatbildību dalītas pārvaldības sistēmas ietvaros.
Šā dokumenta mērķis ir sniegt dalībvalstīm praktiskus norādījumus par to pienākumiem attiecībā uz pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma izstrādi2.

Pārvaldības deklarācijas paraugs ir sniegts KĪR VI pielikumā.
Pārvaldības deklarācijā ir divas daļas:
- pati deklarācija, kas saskaņā ar Finanšu regulu ietver trīs elementus saistībā ar pārskatiem, šajos pārskatos iekļauto izdevumu izlietojumu un izdevumu likumību un pareizību, pamatojoties uz MCS nodrošinātajām garantijām (turpmāk 1.1. punkts); un
- MA apstiprinājums par MCS efektīvu un atbilstīgu darbību attiecībā uz vairākiem pamatelementiem: konstatēto trūkumu atbilstošu izvērtēšanu pārskatos, tostarp gadījumos, kad tobrīd notiek izdevumu likumības un pareizības pārbaude; datiem, kas saistīti ar programmas rādītājiem, starpposma mērķiem un progresu; efektīviem un samērīgiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem; tādu neatklātu apstākļu neesamību, kuri varētu nodarīt kaitējumu kohēzijas politikas reputācijai (turpmāk 1.2. punkts).
Pārvaldības deklarācija ir jāizstrādā katrai programmai atsevišķi, un tā attiecas uz programmas īstenošanu visā grāmatvedības gadā. Pārvaldības deklarācijai ir jāsaskan ar gada kopsavilkumu. Attiecībā uz vairāku fondu programmām, kurās pārskatus Komisijai iesniedz atsevišķi par katru fondu, MA izstrādā vienotu pārvaldības deklarāciju.

Publications