Norādījumi dalībvalstīm par pārvaldības pārbaudēm

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Šā dokumenta mērķis ir sniegt norādījumus par KNR 125. panta 4. punkta a) apakšpunkta un 5. punkta, kā arī ETS regulas 23. panta piemērošanas dažiem praktiskiem aspektiem. Tas ir paredzēts kā atsauces dokuments dalībvalstīm, īstenojot šos pantus. Šie norādījumi piemērojami attiecībā uz ESIF, izņemot ELFLA. Dalībvalstīm iesaka izmantot šos norādījumus, ņemot vērā savu organizatorisko struktūru un kontroles procedūras. Norādījumos ir doti vairāki paraugprakses piemēri, ko var īstenot vadošās iestādes un struktūras atbilstīgi ETS regulas 23. panta 4. punktam, ņemot vērā katras PKS specifiku. Revīzijās, ko Komisija veica 2000.–2006. gada un 2007.–2013. gada plānošanas periodā, noteica iespējamos šāda dokumenta sniegtos ieguvumus.

Norādījumos ir apskatītas regulatīvās prasības, pārbaužu vispārīgie principi un mērķis, par pārbaudēm atbildīgās struktūras, pārbaužu laiks, tvērums un biežums, pārbaužu uz vietas organizēšana, prasība dokumentēt paveikto darbu un ārēju iestāžu iesaiste pārbaužu veikšanā. Ir doti sīki izklāstīti labākās prakses piemēri vairākās konkrētās jomās, kurās dalībvalstis dažkārt ir saskārušās ar grūtībām, piemēram, publiskā iepirkuma un atbalsta shēmu jomā. Norādījumos arī iekļauta informācija par pārvaldības pārbaudēm tādās jomās kā finanšu instrumenti, projekti, no kuriem gūst ienākumus, un ETS. Iekļauti arī jautājumi par darbību ilgumu, līdztiesību un nediskrimināciju, kā arī vidi.

Tā kā organizatoriskās struktūras dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras, ir neiespējami šajā dokumentā apskatīt visas situācijas. Ja pārvaldības pārbaudes veic saskaņā ar KNR 125. panta 4. punkta a) apakšpunktu un ETS regulas 23. panta 3. punktu, par tām ir atbildīga vadošā iestāde. Vadošā iestāde var deleģēt uzdevumus starpniekstruktūrām. Attiecīgi, ja dokumentā ir atsauce uz vadošo iestādi, tā var attiekties uz starpniekstruktūrām, ja vadošā iestāde ir deleģējusi tām dažus vai visus pārvaldības pārbaudes uzdevumus. Citos gadījumos ETS programmās par pārvaldības pārbaudēm ir atbildīgas dalībvalstis, trešās valstis vai teritorijas, kas izraugās struktūru vai personu atbilstīgi ETS regulas 23. panta 3. un 4. punktam.

Lai samazinātu administratīvo slogu ESIF atbalsta saņēmējiem, jāuzsver, ka informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un VI, SI, RI un SS var veikt, izmantojot elektroniskās datu apmaiņas sistēmas. 2014.–2020. gada plānošanas perioda tiesību aktu kopuma noteikumi, kas saistīti ar e-kohēzijas iniciatīvu, ir formulēti tā, lai dalībvalstis un reģioni varētu rast risinājumus atbilstīgi savai organizatoriskajai un institucionālajai struktūrai un konkrētām vajadzībām, vienlaikus paredzot vienotas obligātās prasības.

More information :

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/

Publications