Norādījumi dalībvalstīm par pilsētu integrētu ilgtspējīgu attīstību (ERAF regulas 7. pants)

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/05/2015

Atzīstot pilsētu nozīmību stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā (apvienojumā ar integrētās teritoriālās pieejas pievienotās vērtības pieaugošu atzīšanu), kohēzijas politikas pilsētu dimensija ir būtiski stiprināta periodam 2014.–2020. gads. Tas ir īpaši acīm redzams attiecībā uz ERAF, saistībā ar kuru dalībvalstīm šobrīd ir pienākums paredzēt vismaz 5 % no saviem valsts līmeņa ERAF piešķīrumiem (saskaņā ar mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”), lai atbalstītu integrētas ilgtspējīgas pilsētu attīstības 4 stratēģijas, kurās pilsētu iestādes ir atbildīgas vismaz par uzdevumiem, kas saistīti ar darbību atlasi. Turklāt ir ieviesti jauni instrumenti, lai veicinātu inovācijas un eksperimentēšanu pilsētu attīstības jomā (Inovatīvas darbības pilsētu attīstības jomā, ERAF regulas 8. pants) un padziļinātu debates par pilsētu dimensijas īstenošanu (Pilsētu attīstības tīkls, ERAF regulas 9. pants).

Lai gan ES atbalstīto ieguldījumu pilsētu teritorijās darbības joma ir diezgan plaša (aptverot, piemēram, vismaz 50 % no ERAF un citām uz pilsētām vērstām Komisijas iniciatīvām), šis ceļvedis attiecas īpaši uz valstu, reģionālo un vietējo iestāžu jautājumiem par ERAF regulas 7. pantā paredzēto integrētas ilgtspējīgas pilsētu attīstības īstenošanu. Tajā atgādināti galvenie elementi, kas jānosaka programmās, un sniegtas atbildes uz jautājumiem par īstenošanu saistībā ar deleģējumu pilsētu iestādēm, integrētu stratēģiju izstrādi un progresa uzraudzību un novērtēšanu.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications