Norādījumi dalībvalstīm par revīzijas stratēģiju

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Šā dokumenta mērķis ir sniegt norādījumus RI, kas atbildīga par revīzijas stratēģijas (turpmāk tekstā — stratēģija) sagatavošanu saskaņā ar KNR 127. panta 4. punktu. Šos norādījumus piemēro ESI fondiem, izņemot ELFLA, un ievēro KĪR VII pielikumā noteikto revīzijas stratēģijas parauga struktūru.

Šajos norādījumos izklāstīti Komisijas ieteikumi par dažādām stratēģijas iedaļām. Tie izriet ne tikai no iepriekš minētajiem noteikumiem, bet arī no Komisijas pieredzes iepriekšējā plānošanas perioda revīzijas stratēģijās, pašreizējiem starptautiski atzītiem revīzijas standartiem un paraugprakses.

Stratēģija ir pamatā ESI fondu (izņemot ELFLA) pārliecības iegūšanas modelim, jo tā ir plānošanas dokuments, kurā izklāstīta revīzijas metodoloģija, metode darbību atlasei revīzijas mērķiem un revīziju plānošana pirmajiem trim grāmatvedības gadiem, un tā no 2016. gada līdz 2024. gadam (ieskaitot) ik gadu jāatjaunina.

 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications