80 vienkāršošanas pasākumi kohēzijas politikā 2021.–2027. gadam

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 29/06/2018

Uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas saņem ES atbalstu, jaunais satvars samazina birokrātiju, ļaujot vienkāršāk pieprasīt maksājumus, vienkāršoti uzrādot izmaksas. Lai atvieglotu sinerģijas veidošanu, vienots noteikumu kopums tagad aptver 7 ES fondus, kas tiek īstenoti partnerībā ar dalībvalstīm (“dalītā pārvaldība”). Komisija arī ierosina mazāk stingru kontroli programmām, kurām ir veiksmīga iepriekšējā pieredze, un vairāk paļaujas uz valstu sistēmām. Lai izvairītos no dubultas pārbaudes, tā paplašina “vienotas revīzijas” principu.

More information :

Reģionālā attīstība un kohēzija pēc 2020. gada: īss pārskats par jauno satvaru

Publications