Izaugsmes un kohēzijas veicināšana ES pierobežas reģionos

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/09/2017

Eiropas Savienībā ir 40 iekšējie pierobežas reģioni, kas veido 40 % ES teritorijas un kuros mīt gandrīz 30 % tās iedzīvotāju. Tomēr pierobežas reģionu ekonomiskie rezultāti pārsvarā ir sliktāki nekā citiem dalībvalsts reģioniem. Valsts sniegto pakalpojumu, piemēram, slimnīcu un universitāšu, pieejamība pierobežas reģionos parasti ir mazāka. Iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts iestādes pierobežas reģionos saskaras ar īpašām grūtībām, orientējoties dažādās administratīvajās un juridiskajās sistēmās. Ir nepieciešami pasākumi, kas neaprobežojas ar Eiropas finansējumu vien, jo šīs nepārejošās grūtības nevar pārvarēt tikai ar finansējumu un investīcijām. Lai mazinātu šīs grūtības un piedāvātu virkni konkrētu darbību, 2017. gada 20. septembrī Komisija pieņēma paziņojumu “Izaugsmes un kohēzijas veicināšana ES pierobežas reģionos”.

Paziņojumā ir norādīts, kādos veidos ES un tās dalībvalstis var mazināt pārrobežu mijiedarbības sarežģītību, ilgumu un izmaksas un veicināt pakalpojumu koplietošanu pie iekšējām robežām. Tajā aplūkots, kas ir jāuzlabo, lai nodrošinātu, ka pierobežas iedzīvotāji var pilnvērtīgi izmantot abpus robežai piedāvātās iespējas. Šī paziņojuma mērķis ir arī sniegt ieguldījumu pārdomu procesā, kas aizsākās līdz ar Baltās grāmatas par Eiropas nākotni pieņemšanu, ierosinot pasākumus un sniedzot ieteikumus, kas atvieglo pie iekšējām sauszemes robežām esošo reģionu sadarbības iespējas, palīdz mazināt šķēršļus un pierobežas iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot šo reģionu potenciālu.

Paziņojumā piedāvātas vairākas darbības, lai uzlabotu situāciju konkurētspējas un kohēzijas jomās pierobežas reģionos, jo īpaši pievēršoties dažiem juridiskiem un administratīviem šķēršļiem, kas šobrīd kavē ciešāku sadarbību un mijiedarbību. Šo darbību īstenošanu atvieglos “Robežu kontaktpunkts”, kas darbosies Komisijas ietvaros un kurā strādās Komisijas eksperti pārrobežu jautājumos, sniedzot padomus valstu un reģionu iestādēm juridisko un administratīvo robežšķēršļu novēršanai.

Robežšķēršļu mazināšanas pozitīvā ietekme veicinās gan pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību, gan to integrāciju. Liela nozīme šajā procesā ir Komisijai — tā var ierosināt tiesību aktus vai finansēšanas mehānismus vai palīdzēt dalībvalstīm un reģioniem labāk izprast sastopamās problēmas un radīt funkcionējošus mehānismus; tas ir panākams, veicinot dalīšanos informācijā un iepazīstinot ar veiksmīgas prakses gadījumiem attiecīgajos pierobežas reģionos.

Paziņojumam ir pievienots dienestu darba dokuments, kurā aprakstīti būtiskākie jēdzieni un izstrādes process, kas tika aizsākts 2015. gadā ar “pārrobežu pārskata” iniciatīvu. Turklāt, tajā sniegta papildu informācija par juridiskajām un administratīvajām grūtībām, ar kurām saskaras ES pierobežas reģioni, un to ietekmi uz sabiedrību, kā arī Komisijas paziņojumā ierosinātās darbības pamatotas ar izvērstāku analīzi un konkrētiem piemēriem.

Paziņojuma pieņemšanai veltīts atklāšanas pasākums tiek rīkots Briselē, 20. un 21. septembrī. Turklāt, ārpus Briseles tiks organizēti trīs līdzīgi pasākumi, kas laikā no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada februārim notiks Meridā (Spānijā), Kopenhāgenā (Dānijā) un Bratislavā (Slovākijā).

 

More information :

Cross-border review

Publications