Reģionālās politikas ieguldījums stratēģijā “Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 06/10/2010

Šajā paziņojumā izklāstīta reģionālās politikas nozīme gudrā izaugsmē, īstenojot stratēģiju “Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība”. Atbilstoši Eiropadomes secinājumiem reģionālā politika var atraisīt Eiropas Savienības (ES) izaugsmes potenciālu, visos reģionos veicinot inovāciju un vienlaikus nodrošinot, ka ES, dalībvalstu un reģionālais atbalsts papildina cits citu inovācijas, pētniecības un izstrādes, uzņēmējdarbības un
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Reģionālā politika ir galvenais līdzeklis, kas palīdzēs pamatiniciatīvā “Inovācijas savienība” izvirzītās prioritātes īstenot praksē.

Tas tiks panākts, radot labvēlīgus nosacījumus inovācijai, izglītībai un pētniecībai, veicinot pētniecību un izstrādi un zinātnesietilpīgus ieguldījumus un pārorientējoties uz augstākas pievienotās vērtības darbībām. Turklāt tā var palīdzēt dalībvalstīm un reģioniem tikt galā ar galvenajiem uzdevumiem – palielināt inovācijas spēju un uzņēmumos veikto pētniecību un izstrādi un stiprināt to saikni ar universitātēm un pētniecības centriem.

More information :

Research and Innovation

Publications