PAZIŅOJUMS par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 10/06/2009

Astoņas no deviņām Baltijas jūras piekrastes valstīm ir ES dalībvalstis. Kopienas noteikumu ieviešana un Kopienas instit ūciju radītās iespējas, kā arī politikas (piemēram, kohēzijas politika, ilgtspējīgas attīstības stratēģija, vides politika, integrētā jūrniecības politika, iekšējais tirgus un Lisabonas stratēģija) pavērušas daudz jaunu iespēju efektīvākai rīcības koordinācijai, tādējādi nodrošinot šo dalībvalstu iedzīvotājiem augstākus dzīves standartus. Tomēr pat ar augsta līmeņa starptautiskiem un starpreģionāliem kontaktiem, saziņu un sadarbību vēl nav pilnībā izmantotas jauno iespēju priekšrocības, ko sniedz dalība ES, un problēmas, ar kurām saskaras reģionā, vēl nav atbilstoši atrisinātas.

Baltijas jūras reģions ir ekonomiski, vides un kultūras jomā heterogēns rajons, taču attiecīgajām valstīm ir daudz kopīgu resursu un starp tām pastāv ievērojama savstarpēja atkarība. Tas nozīmē, ka rīcība kāda no teritorijām var ātri radīt sekas citās teritorijās vai pat visā reģionā. Šajos apstākļos šis rajons varētu kļūt par reģionālās sadarbības paraugu, kurā var izmēģināt un laika gaitā attīstīt jaunas idejas un pieejas kā labas prakses paraugus.

More information :

Baltic Sea Strategy

Publications