Finanšu Instrumenti Kohezijas Politika 2014.-2020. gadam

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Finanšu instrumenti rada resursu efektīvu veidu kohēzijas politikas resursu ieviešanā, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020“ mērķus. Finanšu instrumenti ir paredzēti potenciāli ekonomiski dzīvotspējīgiem projektiem, un tie nodrošina atbalstu ieguldījumiem aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla un citu risku mazinošu mehānismu veidā, ko vienas darbības ietvaros iespējams apvienot ar tehnisko atbalstu, subsidētām procentu likmēm vai garantijas maksām.

Bez acīmredzamās priekšrocības izmantot finansējumu ilgtermiņā, finanšu instrumenti palīdz mobilizēt papildu publisko vai privāto līdzieguldījumu, lai risinātu tirgus nepilnības saskaņā ar „Eiropa 2020“ un kohēzijas politikas prioritātēm. To ieviešanas struktūras rada papildu kompetenci un zināšanas, kas palīdz palielināt publisko resursu sadales efektivitāti un lietderību. Turklāt šie instrumenti nodrošina dažādus stimulus labākai izpildei, to skaitā lielāku finanšu disciplīnu atbalstīto projektu līmenī.

Finanšu instrumenti ir izmantoti ieguldījumu nodrošināšanai struktūrfondiem kopš 1994.-1999. gada plānošanas perioda. To relatīvais nozīmīgums pašreizējā plānošanas periodā 2007.-2013. gadam ir pieaudzis, un šobrīd tie veido aptuveni 5 % no kopējiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) resursiem. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju un pieaugošo valsts līdzekļu trūkumu, paredzams, ka finanšu instrumenti kohēzijas politikas plānošanas periodā 2014.-2020. gadam būs vēl nozīmīgāki.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications