Sabiedribas Virzita Vieteja Attistiba

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Pēdējo 20 gadu laikā no struktūrfondu un lauku attīstības fondu līdzekļiem finansētā LEADER pieeja sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA) ir palīdzējusi lauku reģionu ekonomikas dalībniekiem gūt izpratni par vietējā reģiona ilgtermiņa potenciālu, un tā ir bijusi efektīvs un noderīgs instruments attīstības politikas programmu izstrādē. Eiropas Komisija ir veicinājusi šīs metodes izmantošanu arī ar citu Kopienas iniciatīvu, piemēram, URBAN un EQUAL, starpniecību. LEADER gadījumā, kam kopš 1991. gada ir nodrošināts nepārtraukts ES atbalsts, tā ir kļuvusi par svarīgu lauku attīstības politikas elementu, kas tiek augstu vērtēts visā Eiropā. Kopš 2007. gada vietējā attīstība ir izmantota arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ietvaros, lai atbalstītu zvejnieku kopienu ilgtspējīgu attīstību.

Kopīgo noteikumu regulas Nr. 1303/2013 32.–35. pantā ir sniegts SVVA regulējums, un tā pamatā ir LEADER pieeja. Šie panti attiecas uz četriem fondiem, kas 2014.–2020. gada plānošanas periodā ietilpst vienotajā stratēģiskajā satvarā, proti, Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) (Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem).

SVVA ir īpašs instruments lietošanai apakšreģionu līmenī, kas papildina pārējo attīstības atbalstu vietējā līmenī. SVVA var mobilizēt un iesaistīt vietējās kopienas un organizācijas stratēģijas „Eiropa 2020“ mērķu sasniegšanā gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai, teritoriālās kohēzijas
realizēšanai un konkrētu politikas mērķu sasniegšanai.

Publications