Regulas par struktūrfondiem par laika posmu no 2007. līdz 2013. gadam

Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 158.–162. pantā teikts, ka Eiropas Savienībai jāveicina vispārēja harmoniska attīstība un jāstiprina ekonomiska un sociāla kohēzija, samazinot reģionu attīstības līmeņa atšķirības. 2007.–2013. gada periodam šo mērķu sasniegšanai nepieciešamo instrumentu tiesiskais pamats ir ietverts piecās regulās, kuras Padome un Eiropas Parlaments pieņēma 2006. gada jūlijā.

Šie noteikumi tika publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Eur-Lex).

Saite uz Eur-Lex nodrošina piekļuvi bibliogrāfiskam aprakstam, kas sniedz pilnu tekstu, labojumus un pielikumus (ja tādi ir), kā arī citu noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par procedūru un attiecībām starp dokumentiem.

Vispārējā regula

Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999

Pamatregulā definēti kopējie principi, noteikumi un standarti, lai īstenotu trīs kohēzijas instrumentus – Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu. Pamatojoties uz kopējas pārvaldības principu (pārvaldību īsteno Eiropas Savienība, dalībvalstis un reģioni), šajā regulā izklāstīts atjaunotais plānošanas process, balstoties uz Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēm kohēzijai, un pārraudzība, kā arī kopējie finanšu pārvaldības, kontroles un novērtēšanas standarti. Reformētā īstenošanas sistēma nodrošinās struktūrfondu un Kohēzijas fonda vienkāršāku, proporcionālāku un decentralizētāku pārvaldību.

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Implementing Regulation

Komisijas Regula (EK) Nr. 1828/2006 ( 2006. gada 8. decembris ), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

Eiropas Komisijas regula Par struktūrfondu un Kohēzijas fonda piemērošanu 2007. – 2013. gadā nozīmē vienu detalizētu noteikumu kopumu, kas ietver kohēzijas finanšu instrumentu pārvaldi.

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par ERAF

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1080/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu

Regulā par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) definēta šā fonda nozīme un iesaistes jomas, piemēram, tādu publisko un privāto ieguldījumu veicināšana, kas palīdz samazināt reģionālās atšķirības Eiropas Savienībā. Ar ERAF atbalstīs programmas, kas skar reģionālo attīstību, ekonomiskas pārmaiņas, konkurētspējas palielināšanu un teritoriālo sadarbību ES. Prioritārās finansēšanas jomas ir pētniecība, jauninājumi, vides aizsardzība un riska novēršana, jo ieguldījumiem infrastruktūrā joprojām ir liela nozīme, īpaši mazāk attīstītajos reģionos.

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par ESF

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1081/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu

Eiropas Sociālais fonds (ESF) tiks īstenots saskaņā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju un pievērsīsies četrām galvenajām jomām: darba ņēmēju un uzņēmumu pielāgošanās palielināšana, piekļuves veicināšana nodarbinātībai un dalībai darba tirgū, sociālās iekļaušanas veicināšana, apkarojot diskrimināciju un veicinot nelabvēlīgo personu piekļuvi darba tirgum, un veicinot partnerības, lai veiktu reformu nodarbinātības un iekļaušanas jomā.

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par ETSG

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)

Ar piekto regulu tiek ieviesta Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG). Šā jaunā tiesību instrumenta mērķis ir veicināt reģionālo un vietējo iestāžu pārrobežu, starpvalstu un/vai starpreģionu sadarbību. Šīm iestādēm tiks piešķirts juridiskas personas statuss, lai īstenotu teritoriālās sadarbības programmas, kuru pamatā ir konvencija, par kuru ir vienojušās līdzdalīgās valsts, reģionālās, vietējās un citas publiskās iestādes.

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par Kohēzijas fondu

Padomes Regula (EK) Nr. 1084/2006 (2006. gada 11. jūlijs) par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu

Ar Kohēzijas fondu tiek dots ieguldījums iesaistei vides jomā un Eiropas transporta tīklu jomā. Tas attiecas uz dalībvalstīm, kurās nacionālais kopienākums (NKI) ir mazāks par 90 % no Kopienas vidējā rādītāja, proti, tas attiecas uz jaunajām dalībvalstīm, kā arī Grieķiju un Portugāli. Spānija pārejoši būs tiesīga saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus. Jaunajā periodā fonds līdzās ERAF piedalīsies drīzāk decentralizētā veidā pārvaldītās daudzgadu ieguldījumu programmās, nekā tādās, kurās Komisija atsevišķi veic projektu apstiprināšanu.

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par IPA

Padomes Regula (EK) Nr. 1085/2006 (2006. gada 17. jūlijs), ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē