Regulas par Eiropas strukturālie un investīciju fondi 2014. līdz 2020. gadam

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. pantā ir noteikts, ka Savienībai, lai stiprinātu savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, jātiecas mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu vai salu atpalicību, un īpaša uzmanība ir jāpievērš lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība.

 Citi rīki

 

Eiropas Strukturālie un Investīciju Fondi 2014.–2020. gadā — oficiālie teksti un komentāri lv pdf

 

Šie noteikumi tika publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Eur-Lex).

Saite uz Eur-Lex nodrošina piekļuvi bibliogrāfiskam aprakstam, kas sniedz pilnu tekstu, labojumus un pielikumus (ja tādi ir), kā arī citu noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par procedūru un attiecībām starp dokumentiem.

Regio WikiDabar interneto svetainėje „InfoRegio“ galite ne tik atsisiųsti visą kurio nors teisės akto tekstą, bet ir naudotis sąveikiąja teisės aktų ir rekomendacinių dokumentų duomenų baze Regulatory Framework public database (Reglamentavimo sistemos viešoji duomenų bazė). Joje galite dinamiškai naršyti pirminės ir antrinės teisės aktus bei rekomendacijas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad ši nauja priemonė taikoma tik tekstams anglų kalba.

Lai piekļūtu šai aplikācijai, jums vispirms ir jāreģistrējas. Šī pašsaprotamā procedūra ir ļoti vienkārša un ātra.

Kopīgo noteikumu regula (KNR)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Jaunāko konsolidēto versiju varat aplūkot, izmantojot augstāk redzamo saiti, sk. sadaļas “Visas konsolidētās versijas” cilni “Dokumenta informācija”. Ņemiet vērā, ka konsolidētās versijas ir dokumentēšanas rīki un tām nav juridiska spēka.

Sk. arī “Oficiālajā Vēstnesī” publicētos papildu paziņojumus

Regula par ERAF

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Sk. arī “Oficiālajā Vēstnesī” publicētos papildu paziņojumus

Regula par ESF

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1304/2013 2013. gada 17. decembris par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par ETS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par ETSG

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1302/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par Kohēzijas fondu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1300/2013 (2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par ELFLA

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē

Regula par EJZF

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē