JESSICA: Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijā

 Citi rīki

 

JESSICA (Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijā) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko tā izstrādājusi sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Padomes Attīstības banku (EPAB). Tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un atjaunošanu, izmantojot finanšu inženierijas instrumentus.

ES dalībvalstis var izvēlēties daļu no tām piešķirtajiem ES struktūrfondu līdzekļiem ieguldīt atjaunojamos fondos, lai veicinātu finanšu resursu vairākkārtēju izmantošanu un tādējādi paātrinātu ieguldījumus Eiropas pilsētās.

JESSICA veicina ilgtspējīgu pilsētvidi, atbalstot projektus šādās jomās:

 • pilsētas infrastruktūra, tostarp transports, ūdensapgādes un notekūdeņu sistēma, enerģija;
 • vēsturiskas vai kultūras mantojuma vietas - tūrismam vai cita veida ilgtspējīgiem mērķiem;
 • pamestu un piesārņotu teritoriju atdzimšana, tostarp teritorijas attīrīšana un atbrīvošana no piesārņojuma;
 • jaunu komerciālo telpu izveide par labu MVU, IT un/vai pētniecības un izstrādes nozarēm;
 • augstskolu ēkas, tostarp medicīnas, biotehnoloģiju un citas specializētas iekārtas;
 • energoefektivitātes uzlabošana.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu piešķir pilsētu attīstības fondiem (PAF), kuri šos līdzekļus iegulda valsts un privātā sektora partnerībās vai citos projektos, kas atbilst integrētam pilsētvides ilgtspējīgas attīstības plānam. Tos var izmantot pašu kapitāla finansēšanai, aizdevumiem un/vai garantijām.

Vadošās iestādes var arī pieņemt lēmumu izmantot PAF resursus, novirzot tos uz līdzdalības fondiem (LF), kas izveidoti ieguldīšanai vairākos PAF.

Tas nav obligāti, taču tādējādi vadošās iestādes daļu JESSICA īstenošanas uzdevumu var deleģēt speciālistiem.

Pateicoties finansēšanas instrumentu apgrozāmībai, ieņēmumus no ieguldījumiem var atkal ieguldīt jaunos pilsētas attīstības projektos, tādējādi turpinot publisko līdzekļu izmantojumu un sekmējot ES un valstu finanšu līdzekļu ilgtspēju un ietekmi.

 • Ilgtspēja - tādu finanšu inženierijas instrumentu kā JESSICA pamatā ir atmaksājams struktūrfondu atbalsts ieguldījumiem, kam jārada ieņēmumi un tādējādi jāatmaksājas ieguldītājiem. Tā ir ilgtspējīgāka alternatīva nekā atbalsts, ko parasti piešķir dotāciju veidā.
 • Sviras efekts - apvienojot struktūrfondus un citus finansējuma avotus, kas, iespējams, jau pastāv dalībvalstīs, JESSICA palielina resursu daudzumu, sniedzot iespēju atbalstīt vairāk projektu.
 • Elastība - JESSICA paredz elastību kā attiecībā uz finansējuma struktūru, tā attiecībā uz finansējuma izlietojumu (ieguldījumi pašu kapitālā, aizdevumu vai garantiju ieguldījumi), ko var pielāgot konkrētu valstu vai reģionu īpašām vajadzībām.
 • Kompetence - JESSICA dod iespēju struktūrfondu vadošajām iestādēm, pilsētām un mazpilsētām sadarboties ar privātā un banku sektora pārstāvjiem. Tas ļauj projektu īstenošanā un vadībā piesaistīt papildu ieguldījumus, kā arī tehnisko un finansiālo zinātību.
 • Partnerība - JESSICA ir izveidota saskaņā ar partnerību starp Eiropas Komisiju, EIF un EPAB. Tas var būt arī spēcīgs katalizators partnerību veidošanai starp valstīm, reģioniem, pilsētām, EIF, EPAB, citām bankām, ieguldītājiem u.c., lai risinātu pilsētvides problēmas.

Lai sekmētu JESSICA īstenošanu, Komisija (Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts) sadarbībā ar EIB, EPAB un EIF 2009. gadā izveidoja sadarbības tīkla izveides forumu JESSICA Networking platform English.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Padomes Attīstības bankas saprašanās memorands "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA evaluation studies English, kur analizēts finanšu inženierijas instrumentu tirgus, kas paredzēts ilgtspējīgas pilsētvides attīstības atbalstam, un ieteikumi vai priekšlikumi konkrētiem pasākumiem attiecīgajās dalībvalstīs un reģionos.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English kas saistītas ar finanšu inženierijas instrumentiem.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Īpaši atbalsta instrumenti

Saistītās saites

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • EPAB Englishfrançais