Īpašie atbalsta instrumenti

 Citi rīki

 

Eiropas Komisija (Reģionālas politikas ģenerāldirektorāts) sadarbībā ar Eiropas Investīciju bankas grupu un citām finanšu iestādēm 2007.-2013. gada plānošanas periodam ir izstrādājusi četras kopīgas iniciatīvas, lai uzlabotu kohēzijas politikas efektivitāti un ilgtspēju. Divas no tām (JEREMIE un JESSICA) ir paredzētas finanšu inženierijas instrumentu veicināšanai, bet pārējās divas (JASPERS un JASMINE) ir tehniskā atbalsta instrumenti.

 • JASPERS (apvienotā palīdzība projektu atbalstam Eiropas reģionos) ir tehniskā atbalsta instruments tām 12 ES dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. un 2007. gadā. Tā mērķis ir palīdzēt šo valstu iestādēm sagatavot īpaši kvalitatīvus un apjomīgus projektus, ko līdzfinansē no ES fondiem.
 • JEREMIE (Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko tā izstrādājusi sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu. Tā veicina finanšu inženierijas instrumentu izmantošanu, lai MVU nodrošinātu labāku piekļuvi finansējumam ar struktūrfondu palīdzību.
 • JESSICA (Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijā) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko tā izstrādājusi sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Padomes Attīstības banku (EPAB). Tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un atjaunošanu, izmantojot finanšu inženierijas instrumentus.
 • JASMINE (kopīga rīcība mikrofinansēšanas iestāžu atbalstam) mērķis ir sniegt gan tehnisko atbalstu, gan finansiālo palīdzību ārpusbanku mikrokredītu sniedzējiem un palīdzēt tiem uzlabot darba kvalitāti, paplašināties un kļūt ilgtspējīgiem. Tāpat JASMINE uzdevums ir sekmēt paraugpraksi mikrokredītu jomā un izstrādāt mikrokredītu iestāžu rīcības kodeksu.

Atsauces dokumenti

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Kontaktinformācija

  European Commission - DG Regional Policy
  Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tālr.: +32 2 299 12 98/ 68125
  Fakss: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu