Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA)

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) aizstāj virkni kandidātvalstīm vai potenciālajām kandidātvalstīm domātu Kopienas programmu un finanšu instrumentu, jo īpaši, PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS programmas, kā arī finanšu instrumentu Turcijai.

 Citi rīki

 

IPA 2007-2013 ("IPA I") darbības īsteno trijās sadaļās:

  • atbalsts pārejas periodā un iestāžu nostiprināšana;
  • pārrobežu sadarbība (ar ES dalībvalstīm un citām atbilstīgām valstīm, kas var saņemt IPA atbalstu);
  • reģionālā attīstība (transports, vides aizsardzība un ekonomiskā attīstība);
  • cilvēkresursi (cilvēkresursu nostiprināšana un cīņa pret atstumtību);
  • lauku reģionu attīstība.

IPA atbalsta saņēmējvalstis iedalītas divās kategorijās:

  • pievienošanās kandidātvalstis kandidātvalstis (Turcija Albānija, Melnkalne, Serbija un Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija), kas ir atbilstīgas atbalsta saņemšanai 5 IPA sadaļās;
  • potenciālās pievienošanās kandidātvalstis, kas atrodas Rietumbalkānos ( Bosnija un Hercegovina, Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244/99), kas var saņemt atbalstu tikai pirmajās divās sadaļās.

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 2014-2020 ("IPA II") tiesiskais regulējums un finanšu palīdzība ir Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta pārziņā, izņemot pārrobežu sadarbību starp dalībvalstīm un IPA valstīm.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey Montenegro