Finanšu vadība

 Citi rīki

 

Lai gan struktūrfondi ir ES budžeta daļa, to izmantošanu nosaka Eiropas Komisijas un valsts iestāžu kopējas atbildības sistēma:

 • Komisija apspriež un apstiprina ES dalībvalstu ierosinātās attīstības programmas un piešķir resursus;
 • ES dalībvalstis vai to reģioni pārvalda programmas, īsteno tās, izvēloties projektus, kā arī kontrolē un izvērtē tās.
 • Komisija iesaistās programmu uzraudzībā, uzņemas finansējuma saistības, izmaksā apstiprinātos līdzekļus un pārbauda kontroles sistēmas.

Valsts iestāde norīko katrai darbības programmai:

 • vadošo iestādi (valsts, reģionālu vai vietēju varas iestādi vai struktūru, kas apstiprina izdevumu pārskatus un maksājumu pieteikumus pirms to nosūtīšanas Komisijai);
 • sertifikācijas iestādi (publiska iestāde vai organizācija valsts, reģiona vai vietējā līmenī, kas apstiprina izdevumu pārskatus un maksājumu pieteikumus pirms to nosūtīšanas Komisijai);
 • revīzijas iestādi (valsts, reģionālu vai vietēju varas iestādi vai struktūru katrai darbības programmai, kas pārrauga vadības un uzraudzības sistēmas efektīvu darbību).

Saistības

Uz darbības programmām attiecināmās budžeta saistības tiek noteiktas vienam gadam, vienam fondam un vienam mērķim. Komisija uzņemas finansiālas saistības par pirmo ikgadējo finansējuma daļu pirms darbības programmas pieņemšanas. Pēc tam tā uzņemas finanšu saistības par finansējuma daļām līdz katra gada 30. aprīlim.

Automātiska saistību atcelšana

Komisija automātiski atceļ daļu budžeta saistību, ja tā nav izmantota vai ja līdz trešajā gadā beigām pēc budžeta saistību pieņemšanas nav saņemts maksājuma pieteikums.

Finansēšanas nosacījumi

Līdzfinansējuma maksimālais apjoms

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms:

 • mazāk attīstītiem reģioniem: 80 vai 85 % (sīkākas ziņas meklējiet Regulas Nr. 1303/2013 120. pantā),
 • pārejas reģioniem: 60 %,
 • vairāk attīstītiem reģioniem: 50 %,
 • Kohēzijas fonds: 85 %,
 • Eiropas teritoriālā sadarbība: 85 %.

Atbilstīgie izdevumi

Lai izdevumus uzskatītu par atbilstīgiem, tiem ir jābūt samaksātiem laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdzfinansētās darbības nedrīkst būt pabeigtas pirms finansēšanas perioda sākuma datuma. Noteikumus pieņem valsts līmenī, izņemot gadījumus, kad konkrētos fondu noteikumos ir paredzēts citādi.

Arhīvs