Kohēzijas fonds

Kohēzijas fonds ir paredzēts dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja. Tā mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības un veicināt ilgtspējīgu attīstību.

Atbilstoši Kopīgo noteikumu regulai šobrīd fondam jāstrādā saskaņā ar tādiem pašiem plānošanas, vadības un uzraudzības noteikumiem kā Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) un Eiropas Sociālajam fondam (ESF).

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Kohēzijas fonds sniegs atbalstu Bulgārijai, Horvātijai, Kiprai, Čehijai, Igaunijai, Grieķijai, Ungārijai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovākijai un Slovēnijai.

Kohēzijas fonds ir piešķīris kopā 63.4 miljardus euro pasākumiem šādās kategorijās:

  • Eiropas transporta tīkli, jo īpaši prioritārie Eiropas nozīmes projekti, kā tos noteikusi Eiropas Savienība. Kohēzijas fonds atbalstīs infrastruktūras projektus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros.
  • Vide - šajā jomā Kohēzijas fonds var atbalstīt arī ar enerģētiku vai transportu saistītus projektus, ja vien tie nodrošina acīmredzamu labumu videi, veicinot energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, dzelzceļa transporta attīstību, dažāda veida transporta atbalstu un sabiedriskā transporta nostiprināšanu u. c.

Kohēzijas fonda sniegtā finanšu palīdzība var tikt atcelta ar Padomes lēmumu (kas jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu), ja dalībvalstij ir pārmērīgs valsts deficīts un valsts nav atrisinājusi šo problēmu vai nav atbilstoši rīkojusies, lai to atrisinātu.