Eiropas strukturālie un investīciju fondi

Pieci galvenie fondi sadarbojas, lai atbalstītu ekonomisko attīstību visās ES valstīs saskaņā ar stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem:

Ikviens Eiropas reģions var saņemt atbalstu no ERAF un ESF. Tomēr atbalstu no Kohēzijas fonda var saņemt tikai mazāk attīstītie reģioni.

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) sniedz palīdzību lielu dabas katastrofu gadījumā.

Pirsmpievienošanās palīdzības instruments

Eiropas Savienības kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis var saņemt atbalstu ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) starpniecību.