(Interreg V-A) EE-LV - Estonia-Latvia

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Galvenie mērķi

Sadarbības programma ir vērsta uz vairākām būtiskām pārrobežu problēmām, kas saistītas ar stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanu Dienvidiigaunijas un Ziemeļlatvijas robežreģionos. 

Īpaša uzmanība programmā ir veltīta vides pasākumiem. Programma nodrošinās atbalstu dabas un kultūras mantojumam, lai turpinātu ilgtspējīga tūrisma attīstību reģionā, kā arī veicinās videi labvēlīgāku iedzīvotāju attieksmi (energotaupība, otrreizējā pārstrāde, pārdomātāka ūdens resursu izmantošana).

Sadarbības programma veicinās uzņēmējdarbību, jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu veidošanu. Tā arī palīdzēs MVU sektoram iesaistīties inovāciju procesā un nodrošināt atbalstu pārrobežu darbaspēka mobilitātei. Programma palīdzēs arī izveidot labāku nelielu kaimiņu kopienu tīklu.

Programma sniegs ieguldījumu ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanā. 

Finansējuma prioritātes

Programma būs vērsta uz četrām svarīgākajām prioritātēm:

 • aktīva un saistoša uzņēmējdarbības vide;
 • tīra un saudzēta dzīves vide;
 • uzlabots kaimiņu kopienu tīkls;
 • integrēts darba tirgus.

Tematiskās prioritātes

 • Vides saudzēšana un aizsardzība

 • Atbalsts dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai ilgtspējīga tūrisma attīstības veicināšanai.

 • Videi labvēlīgākas iedzīvotāju attieksmes veicināšana (energotaupība, otrreizējā pārstrāde, pārdomāta ūdens resursu izmantošana)

 • Uzņēmējdarbības veicināšana, jaunu ideju izmantošana ekonomikā

 • Palīdzības sniegšana MVU sektoram, iesaistoties inovāciju procesos

 • Atbalsts pārrobežu darbaspēka mobilitātei

 • Uzlabota nelielu kaimiņu kopienu tīkla izveide

Regions

 • Estonia
 • Latvia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 38,933,803.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,728,715.00 €

Total EU contribution: 38,933,803.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB050