URBACT

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Pārskats par URBACT III
 
URBACT III ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma (2014.–2020. gadam), ko kopā finansē Eiropas Savienība (ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību piešķirot gandrīz EUR 75 miljonus).

URBACT III darbosies kā Eiropas apmaiņas un mācību programma, kas veicina pilsētu ilgtspējīgu attīstību. Tā sniegs Eiropas pilsētām iespēju sadarboties, lai izstrādātu risinājumus pilsētu problēmām un īstenotu paraugprakšu, secinājumu un risinājumu apmaiņu starp visām pilsētpolitikas jomā iesaistītajām ieinteresētajām pusēm Eiropā. Programma aptvers visas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī divas partnervalstis — Norvēģiju un Šveici.

URBACT III atvieglos zināšanu un paraugprakses apmaiņu starp pilsētām un citiem valdības līmeņiem, lai veicinātu integrētu, ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti. Tādējādi URBACT III sniegs ieguldījumu stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanā, nodrošinot mehānismu pilsētpolitikas izstrādē un īstenošanā iesaistītajām ieinteresētajām pusēm, lai pilnveidotu to zināšanas un prasmes. Jaunās zināšanas un prasmes, kas tiks iegūtas, piedaloties URBACT III programmā, veicinās spēcīgāku un plaukstošāku Eiropas pilsētu attīstību un palīdzēs risināt virkni jaunu pilsētvides problēmu saistībā ar gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi (trīs stratēģijas "Eiropa 2020" prioritātes).

Ierosinātā stratēģija, mērķi un galvenie pasākumi saistībā ar URBACT III

Lai risinātu daudzās problēmas, kas pastāv pilsētu teritorijās, pilsētu pārvaldēm ir pastāvīgi jāuzlabo un jāveido zināšanas un prasmes, kas tām sniegs iespēju izstrādāt un īstenot ilgtspējīgu un integrētu politiku. Šīs nostiprinātās spējas labvēlīgi ietekmēs darbības programmu īstenošanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kad tiks nostiprināta kohēzijas politikas pilsētu dimensija. URBACT III sniegs iespēju ievēlētajām amatpersonām, ierēdņiem un citām ar pilsētām saistītajām ieinteresētajām pusēm apmainīties ar informāciju un mācīties, sniedzot ieguldījumu uzlabotā integrētu pilsētvides pieeju plānošanā un īstenošanā Eiropas pilsētās.

URBACT III centrā būs četri galvenie mērķi:

1. Politikas izpildes spējas: uzlabot pilsētu spējas pārvaldīt ilgtspējīgas pilsētvides politikas programmas un prakses integrētā un uz līdzdalību orientētā veidā.

2. Politikas izstrāde: uzlabot ilgtspējīgu stratēģiju un rīcības plānu izstrādi pilsētās.

3. Politikas īstenošana: uzlabot integrētu un ilgtspējīgu pilsētvides stratēģiju un rīcības plānu īstenošanu pilsētās.

4. Zināšanu radīšana un apmaiņa: nodrošināt, lai speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem visos līmeņos būtu uzlabota piekļuve zināšanām un lai viņi dalītos ar zinātību par visiem pilsētu ilgtspējīgas attīstības aspektiem ar mērķi pilnveidot pilsētu attīstības politiku.

Lai īstenotu šos mērķus, URBACT III ietvaros tiks izstrādāti trīs pasākumu veidi, proti, starpvalstu apmaiņa, spēju veidošana, kā arī kapitalizācija un izplatīšana. Ikviens no šiem pasākumiem pamatosies uz ieguvumiem, kas tika radīti URBACT II ietvaros.

Pievēršanās tematiskajiem mērķiem 

Lai gan dažādu pilsētu problēmu veidi un raksturs atšķiras, URBACT III jo īpaši būs vērsta uz vairākiem kopīgiem jautājumiem, ar kuriem saskaras Eiropas pilsētas.

 • 1. tematiskais mērķis: izpētes, tehnoloģiskās attīstības un inovāciju stiprināšana
 • 4. tematiskais mērķis: atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs
 • 6. tematiskais mērķis: vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana
 • 8. tematiskais mērķis: nodarbinātības veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana
 • 9. tematiskais mērķis: sociālās iekļaušanas veicināšana un nabadzības apkarošana

Šī pastiprinātā pievēršanās konkrētajiem mērķiem tiks īstenota, sagatavojot tādus ar URBACT III darbībām saistītus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuru centrā ir minētie tematiskie mērķi.

Paredzētā ietekme

 • Pilsētvides speciālistiem pilsētās ir uzlabotas zināšanas un spējas saistībā ar integrētām pieejām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai
 • Pilsētas ir izstrādājušas integrētas stratēģijas un rīcības plānus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai
 • Pilsētas ir uzlabojušas savus rezultātus saistībā ar integrētu ilgtspējīgas pilsētu attīstības plānu īstenošanu
 • Speciālisti un lēmumu pieņēmēji visos līmeņos ir uzlabojuši piekļuvi URBACT tematisko zināšanu bāzei par ilgtspējīgu pilsētu attīstību un izmanto šo zināšanu bāzi

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003