INTERREG EUROPE

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Galvenie mērķi

Programmas mērķis ir pilnveidot kohēzijas politiku, apmainoties ar pieredzi, nododot paraugprakses un īstenojot kopīgas iniciatīvas ES 28 dalībvalstu reģionos (kā arī Norvēģijā un Šveicē) saistībā ar tādiem tematiskajiem mērķiem kā inovācijas, MVU, ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un vides aizsardzība.

Finansējuma prioritātes

Programma būs vērsta uz četrām svarīgākajām prioritātēm:

 • pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
 • mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
 • ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni
 • vide un resursu efektīva izmantošana

Paredzētā ieguldījumu ietekme

Šī programma ir ļoti specifiska, jo tā var ietekmēt līdzekļu mobilizēšanas veidu citās darbības programmās tikai attiecībā uz konkrētajiem tematiskajiem mērķiem, t. i.,

 • Interreg Europe ietekmēto izaugsmes un nodarbinātības programmu īpatsvars inovāciju jomā: 25%
 • Interreg Europe ietekmēto izaugsmes un nodarbinātības programmu īpatsvars MVU jomā: 33%
 • Interreg Europe ietekmētais mobilizēto Eiropas struktuālo un investīciju fondu (EISF) apmērs ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni jomā: EUR 192 miljoni

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001