Latvijas darbības programma 'Infrastruktūra un pakalpojumi'

Atbilstoši konverģences mērķim līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds

Latvija

 Citi rīki

 

Eiropas Komisija 2007. gada 10. decembrī apstiprināja Latvijas attīstības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” 2007.–2013. gadam. Programmā paredzēts Kopienas atbalsts visai valstij atbilstoši konverģences mērķim. Programmas kopbudžets ir aptuveni €3,8 miljardi, kurā ietverts Kopienas finansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda €3,2 miljardu apmērā (aptuveni 70 % no kopējiem līdzekļiem, ko ES saskaņā ar Kohēzijas politiku 2007.–2013. gadam ir paredzējusi investēt Latvijā).

1. Programmas mērķis un uzdevums

Programmas mērķis ir sekmēt valsts atvērtību un popularizēt valsts pievilcību Latvijas uzņēmējiem un pilsoņiem, kā arī panākt ilgtspējīgu attīstību un veicināt virzību uz zināšanās balstītu ekonomiku. Turklāt šie centieni aptvers kvalitatīvas izglītības, kā arī kvalitatīvas darba un dzīves vides nodrošināšanu. Ekonomikas attīstības jomā programma ir vērsta uz to, lai nodrošinātu pietiekamu infrastruktūru un publiskus pakalpojumus kopā ar konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi.

2. Paredzētā ieguldījumu ietekme

Paredzams, ka ieguldījumi palīdzēs palielināt ikgadējo iekšzemes kopproduktu (IKP) par 6–8 %, samazināt bezdarba līmeni līdz apjomam, kas mazāks par 6 %, un palielināt nodarbinātības līmeni līdz vairāk nekā 70 %. Domājams, ka tas ļaus samazināt arī enerģijas patēriņu, uzlabot izglītību, pilnveidot pētniecību, nodrošināt labāku veselības un transporta infrastruktūru un palielināt publisko un privāto iestāžu produktivitāti.

3. Prioritātes

Darbības programmā ir šādas prioritātes.

1. prioritāte — infrastruktūra cilvēkkapitāla nostiprināšanai [aptuveni 15 % no kopējā finansējuma]

Šī prioritāte, ko finansē ERAF, ir vērsta uz mūsdienīgu un ļoti kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu izglītības, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jomā, atbalstu novirzot infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai.

2. prioritāte — teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana [aptuveni 14,9 % no kopējā finansējuma]

Šī prioritāte, ko finansē ERAF, ir vērsta uz dažādu valsts daļu pieejamību un sasniedzamību, kā arī uz pakalpojumiem, ko sniedz pilsoņiem. Saskaņā ar šo prioritāti tiks izstrādātas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), tostarp tiks ieviesta elektroniskā pārvalde un tiks uzlaboti reģionālie transporta pakalpojumi.

3. prioritāte — Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana [aptuveni 25 % no kopējā finansējuma]

Šīs Kohēzijas fonda finansētās prioritātes mērķis ir veicināt piekļuvi valstij, uzlabojot transporta infrastruktūru un sekmējot videi draudzīgas transporta sistēmas izveidi.

4. prioritāte — kvalitatīvas dzīves un uzņēmējdarbības vides nodrošināšana [aptuveni 11,3 % no kopējā finansējuma]

Šī prioritāte, ko finansē ERAF, paredz uzņēmējdarbībai piemērotu nosacījumu izstrādi un dzīves līmeņa rādītāju kvalitātes uzlabošanu dažādās valsts daļās. To panāks, ieguldot vides infrastruktūrā un pakalpojumos, dabas un vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tūrisma produktu attīstīšanā.

5. prioritāte — prioritāte — vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana [aptuveni 24 % no kopējā finansējuma]

Šī prioritāte, ko finansē Kohēzijas fonds, ir vērsta uz videi draudzīgu attīstības nosacījumu izstrādi. To panāks, uzlabojot vides infrastruktūru, palielinot energoefektivitāti un atjaunīgo resursu izmantošanu, iesaistot centralizētu apkures pakalpojumu piegādi.

6. prioritāte — prioritāte — policentriska attīstība [aptuveni 7,7 % no kopējā finansējuma]

Šī prioritāte, ko finansē ERAF, ir vērsta uz pilsētu/mazpilsētu potenciāla kā reģionālās attīstības dzinējspēka veicināšanu.

7. prioritāte — tehniskā palīdzība ERAF vadības funkciju īstenošanai [aptuveni 1,7 % no kopējā finansējuma]

Šo prioritāti līdzfinansē ERAF, lai nodrošinātu visu fonda vadības funkciju izpildi.

8. prioritāte — tehniskā palīdzība KF vadības funkciju īstenošanai [aptuveni 0,4% no kopējā finansējuma]

Šo prioritāti līdzfinansē ERAF, lai nodrošinātu visu fonda vadības funkciju izpildi.

Finansiālā un tehniskā informācija

Latvijas darbības programma 'Infrastruktūra un pakalpojumi'

Iejaukšanās metode

Operatīvā programma

KKI numurs

2007LV161PO002

Number of decision

C/2007/6381 + C/2010/6673

Galīgā apstiprinājuma datums

10/12/2007

Finanšu sadalījums pēc prioritātes ass

Prioritātes ass ES ieguldījumi Nacionālais sabiedriskais ieguldījums Kopējais sabiedriskais ieguldījums
Infrastruktūra cilvēkkapitāla nostiprināšanai 504 623 236 54 356 421 603 239 078
Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 511 190 662 53 072 250 564 262 912
Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana 856 966 451 62 506 853 919 473 304
Kvalitatīvas dzīves un uzņēmējdarbības vides nodrošināšana 322 906 364 47 687 962 370 594 326
Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana 670 610 102 44 892 715 715 502 817
Policentriska attīstība 274 506 107 48 442 256 322 948 363
Tehniskā palīdzība ERAF 57 610 045 0 57 610 045
Tehniskā palīdzība KF 12 200 000 0 12 200 000
Kopā 3 210 612 967 310 958 457 3 565 830 845