Darbības programma gadam 'Uzņēmējdarbība un inovācijas'

Programma Latvijā saskaņā ar konverģences mērķi; programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Latvija

 Citi rīki

 

Eiropas Komisija 2007. gada 24. septembrī apstiprināja attīstības programmu Latvijai 2007.–2013. gadam; to nosauca par darbības programmu (DP) „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. Šajā programmā paredzēts Kopienas atbalsts visai valstij saskaņā ar konverģences mērķi. Kopējais programmas budžets ir aptuveni 1,08 mljrd. eiro, un Kopienas atbalsts, izmantojot ERAF, sasniedz 736,7 milj. eiro (aptuveni 16 % no kopējās summas, ko ES iegulda Latvijā saskaņā ar kohēzijas politiku 2007.–2013. gadā)

1. ES ieguldījumu mērķisES ieguldījumu mērķis

Darbības programmas mērķis ir veicināt inovācijas un uzlabot zināšanu izmantošanu, stimulēt tādu ražojumu izgatavošanu, kuriem ir liela pievienotā vērtība, un stiprināt eksporta jaudu uzņēmumos, kas jau darbojas, kā arī rosināt tādu jaunu uzņēmumu izveidi, kuros intensīvi izmantotu jaunas zināšanas un tehnoloģiju. Ar programmu palīdzēs apkarot inflāciju, un tās tiešais mērķis ir palielināt Latvijas tautsaimniecības ražīgumu.

Programmas mērķis ir panākt ievērojamu zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības progresu, kas pēc tam palīdzēs valstij gūt labus izaugsmes un nodarbinātības rezultātus. Ar programmu tiks veicināta jaunu uzņēmumu izveide un rosināta pašreizējo uzņēmumu attīstība, īpaši ārpus galvaspilsētas Rīgas. Šim nolūkam uzņēmumiem piedāvās virkni pakalpojumu, kas būs paredzēti, lai sniegtu vajadzīgās zināšanas, nodrošinātu tehnoloģijas un līdzekļu pieejamību. Programma atbilst Lisabonas stratēģijas mērķiem (ar Lisabonas stratēģiju paredzēts līdz 2010. gadam izveidot ES par visdinamiskāko un konkurētspējīgāko tautsaimniecību). Līdzās pētniecības un tehnoloģijas attīstībai (PTA) programmā īpaša uzmanība veltīta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un apgrozības.

2. Gaidāmā ieguldījumu ietekmeGaidāmā ieguldījumu ietekme

Ar programmu tiks nodrošināta aptuveni 50 darbavietu izveide pētniecības jomā, 800 starptautiski atzītu publikāciju gadā un 43 patentu pieteikumu reģistrēšana gadā. Mērķis ir palielināt pētniecības un attīstības finansējumu Latvijā (2004. gadā tas bija tikai 0,42 % no IKP). Plānots radīt 18 000 m² lielu platību un atbalstīt 82 ekonomiski aktīvus uzņēmumus t.s. biznesa inkubatoros, palielinot apgrozījumu atbalstītajos uzņēmumos par 20 %.

3. Prioritātes

Programmu īstenos, izvirzot šādas četras galvenās prioritātes, tostarp tehniskā atbalsta prioritāti:

1. prioritāte. Zinātne un inovācijas (60 % no darbības programmas resursiem)

šīs prioritātes mērķis ir stiprināt zinātnes un pētniecības potenciālu, veicinot starptautisku konkurētspēju, kā arī zināšanu pārnesi un to komerciālu izmantošanu. Šie mērķi jāsasniedz, ieguldot zinātnes un pētniecības centru iekārtās, veicinot pētniecību (uzlabojot iekārtas, veidojot jaunas darbavietas, veicinot sabiedrības interesi par pētniecību). Uzmanība tiks pievērsta arī zināšanu tautsaimniecības izveides atbalstam, veicinot tehnoloģijas pārņemšanu valsts tautsaimniecībā, augsti kvalificēta darbaspēka piesaistei un jaunu ražojumu izgatavošanai.

2. prioritāte. Finansējuma pieejamība (23 % no darbības programmas resursiem)

šīs prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā finansējuma pieejamību. Šis mērķis jāsasniedz, izveidojot finanšu instrumentu sistēmu, kurā ietilpst garantijas, aizdevumi, riska kapitāls un citi finanšu instrumenti.

3. prioritāte. Uzņēmējdarbības veicināšana (14 % no darbības programmas resursiem)

šīs prioritātes mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāti un stiprināt konkurētspēju, veidojot jaunus uzņēmumus un nostiprinot uzņēmumus, kas jau darbojas. Lai sasniegtu šo mērķi, tiks veicināta uzņēmējdarbības sākšana, kā arī uzņēmumu valsts mēroga un starptautiskā konkurētspēja.

4. prioritāte. Tehniskais atbalsts (3 % no darbības programmas resursiem)

ir paredzēts programmai pārvaldībai un saziņas pasākumiem.

Finansiālā un tehniskā informācija

Darbības programma gadam 'Uzņēmējdarbība un inovācijas'

Iejaukšanās metode

Operatīvā programma

KKI numurs

2007LV161PO001

Number of decision

C(2007)4466 + C(2009)5072

Galīgā apstiprinājuma datums

24/09/2007

Finanšu sadalījums pēc prioritātes ass

Prioritātes ass ES ieguldījumi Nacionālais sabiedriskais ieguldījums Kopējais sabiedriskais ieguldījums
Zinātne un inovācijas 466 042 000 77 074 471 543 116 471
Finansējuma pieejamība 168 170 000 16 455 882 184 625 882
Uzņēmējdarbības veicināšana 76 980 000 5 820 000 82 800 000
Tehniskais atbalsts 25 538 950 4 506 874 30 045 824
Kopā 736 730 950 103 857 227 840 588 177