Darbības programma 'URBACT II'

URBACT II (tīkla programma pilsētu attīstībai) Kopienas strukturālajam atbalstam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim visās dalībvalstīs, piedaloties Norvēģijai un Šveicei.

Šveice

 Citi rīki

 

Eiropas Komisija 2007. gada 2. oktobrī apstiprināja URBACT II 2007.-2013. gadam, kas ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kura aptver visu ES, kā arī Norvēģiju un Šveici. Programmas mērķis ir veicināt sadarbību pilsētu attīstības jomā un sekmēt pieredzes apmaiņu starp Eiropas pilsētām.

Programmas kopējais budžets ir aptuveni 68 miljoni eiro. Kopienas atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir 53 miljoni eiro, kas ir aptuveni 12 % no ES kopējiem ieguldījumiem, kuri atvēlēti starpreģionālās sadarbības un tīklu izveides programmām atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim kohēzijas politikā 2007.–2013. gadam.

1. Programmas nolūks un mērķis

Tīkla programmas pilsētu attīstībai URBACT II mērķis ir uzlabot pilsētu attīstības politikas efektivitāti un stiprināt kopīgo ideju par integrētu pilsētu attīstību. Programma atbalsta zināšanu kapitalizāciju un izplatīšanu un aktīvi palīdz īstenot (atjaunināto) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju un ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Programma galvenokārt vērsta uz šādām tēmām.

Nod rošināt apmaiņas un mācību instrumentu politikas veidotājiem, dalībniekiem un citām struktūrām, kuras iesaistītas pilsētu politikas izstrādē. URBACT II ir apmaiņas platforma, kuru izmanto, lai veidotu tematiskos tīklus un darba grupas (“projektus”); katrs projekts galvenokārt sastāv no pilsētām, taču iesaistīties var arī vietējās iestādes, universitātes un pētniecības centri.

 • Mācīties no URBACT partneru dalīšanās ar pieredzi un labu praksi, izdarīt secinājumus un ņemt tos par pamatu, īstenojot tematisku pieeju un speciālas zināšanas.
 • Izplatīt un nodot visām Eiropas pilsētām apmaiņā gūto labo praksi un atziņas.
 • Palīdzēt pilsētu politikas veidotājiem, dalībniekiem un darbības programmu vadītājiem noteikt vietējos rīcības plānus, kas tieši ietekmē vietējo pilsētu attīstības praksi un politiku.

2. Paredzētā ieguldījumu ietekme

Kopumā URBACT II programma atbalstīs 46 tematiskos tīklus un 14 darba grupas. Tas viss palīdzēs uzlabot pilsētu attīstības politikas efektivitāti un stiprināt kopīgo ideju par integrētu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

Lai palielinātu apmaiņas vietējo ietekmi un labo piemēru, ko tā sniedz, visiem projekta partneriem ar vietējās atbalsta grupas palīdzību ir jāizstrādā vietējais rīcības plāns. Lai atvieglotu diskusijas un zināšanu apmaiņas pasākumus starp dažādiem tematiskajiem tīkliem un darba grupām, tiek veidoti tematiskie centri. Tas nodrošina, ka URBACT II var gūt maksimālu labumu no pieejamajām zināšanām un pieredzes. Lai uzlabotu komunikāciju starp URBACT un vietējām struktūrām, daudzās dalībvalstīs ir izveidoti valstu informācijas izplatīšanas punkti.

URBACT II ir arī nozīmīgs izpausmes līdzeklis iniciatīvai “Reģioni ekonomiskām pārmaiņām”. Viens no iniciatīvas galvenajiem elementiem ir savienot URBACT II projektus ar attiecīgajām reģionālajām vai valstu struktūrfondu darbības programmām. Tādējādi plānotās spēcīgās saiknes starp pilsētu administrācijām un pārvaldes iestādēm var sniegt labumu abām pusēm: pārvaldes iestādes izmanto priekšrocības, ko sniedz labāk sagatavoti projektu pieteikumi, savukārt pilsētas var tieši sazināties un savstarpēji mijiedarboties ar atbildīgajām finansētājām iestādēm. Eiropas Komisija piešķir “ātri īstenojama pasākuma” marķējumu tiem URBACT tīkliem, kuri

 • paredzēti, lai sniegtu būtisku ieguldījumu vienā no prioritārajām tēmām iniciatīvā „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām”,
 • izrādījuši interesi cieši sadarboties ar pārvaldes iestādēm un Komisijas dienestiem, un
 • atbilst virknei Eiropas Komisijas noteiktu kritēriju.

3. Prioritāte

URBACT II programma pievēršas šādām sadarbības prioritātēm.

Prioritāte 1: Pilsētas – izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks [apmēram 44 % no kopējā ERAF finansējuma]

Galvenās apakštēmas ir šādas:

 • veicināt uzņēmējdarbību,
 • uzlabot inovāciju un uz zinātnes atziņām balstītu ekonomiku,
 • nodarbinātība un cilvēkkapitāls (nodarbinātības iespējas, kvalifikācija, piekļuve darba tirgum, izglītība un apmācības sistēmas, darbavietu izveide īpaši mazāk aizsargātām grupām un teritorijām).

Prioritāte 2: Pievilcīgas un vienotas pilsētas [aptuveni 50% no kopējā ERAF finansējuma]

Ir aptvertas šādas galvenās apakštēmas:

 • integrēta attīstība trūcīgākajās teritorijās un trūkuma apdraudētās teritorijās – pamestās rūpnieciskajās teritorijās, iekšpilsētās, trūcīgās perifērijas teritorijās,
 • sociālā integrācija: mājokļi, imigrācijas pārvaldība, jaunieši, veselība, drošība, IKT, kultūra,
 • vides jautājumi: atkritumi, vides monitoringa uzlabošana, gaisa kvalitātes uzlabošana, ūdens kvalitāte un apgāde, atjaunojamā enerģija, integrēta transporta politika, izejvielu otrreizējās pārstrādes izvirzīšana par prioritāti,
 • pārvaldība un pilsētu plānošana: pilsētu plānošana, daudzlīmeņu pārvaldība, pilsoņu līdzdalība, teritoriālā pārvaldība (horizontālā un vertikālā).

Prioritāte 3: Tehniskā palīdzība [6 % no kopējā ERAF finansējuma]

Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai nodrošinātu efektīvu URBACT II programmas pārvaldību. Programmas pārvaldes iestāde to galvenokārt uztic URBACT sekretariātam.

Finansiālā un tehniskā informācija

Darbības programma 'URBACT II'

Iejaukšanās metode

Operatīvā programma

KKI numurs

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Galīgā apstiprinājuma datums

02/10/2007

Finanšu sadalījums pēc prioritātes ass

Prioritātes ass ES ieguldījumi Nacionālais sabiedriskais ieguldījums Kopējais sabiedriskais ieguldījums
Pilsētas – izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Pievilcīgas un vienotas pilsētas 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Tehniskā palīdzība 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Kopā 53 319 170 14 498 705 67 817 875