Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Ir darbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Latvija

 Citi rīki

 

Eiropas Komisija 2007. gada 17. decembrī apstiprināja Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007.–2013. gadam. Programma ir vērsta uz Kopienas atbalsta sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros konkrētiem Latvijas un Lietuvas reģioniem, kas atrodas pie kopējās robežas — Kurzemes, Latgales un Zemgales novadā Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas un Utenas reģionā Lietuvā. Kauņas reģions var piedalīties projektos kā blakus esošā administratīvā vienība, t.i., tas var saņemt ne vairāk kā 20 % no ERAF finansējuma, kas piešķirts programmai.

Darbības programma atbilst Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, un tās kopējais budžets ir aptuveni 75,6 miljoni eiro. Kopienas ieguldījums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 63,9 miljoni eiro, kas ir aptuveni 0,7 % ES kopējā ieguldījuma, kas kohēzijas politikas ietvaros ir atvēlēts Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 2007.–2013. gadā.

1. Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas vispārējais mērķis ir sekmēt noturīgu un vienotu pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību. Šim mērķim ir paredzēti pasākumi, ar kuriem veicina konkurētspējīgas ekonomiskās un uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī pievilcīgu apstākļu radīšanu dzīvošanai un apmeklējumiem.

Sadarbības teritorija aptver Dienvidlatviju un Ziemeļlietuvu — no Baltijas jūras rietumos līdz ES ārējai robežai ar Krieviju un Baltkrieviju austrumos. Minētajā teritorijā dzīvo vairāk nekā trīs miljoni iedzīvotāju, un tajā ir vērojamas iedzīvotāju skaita samazināšanās tendences un relatīvi zems iedzīvotāju blīvums. Teritoriju galvenokārt raksturo lauksaimniecisks apvidus, tomēr tajā ir arī meži un nozīmīga Baltijas jūras piekrastes daļa. Reģionu šķērso lieli transporta maršruti (Via Baltica un Via Hansaetica), un tajā ir neaizsalstošas ostas, tāpēc šis reģions ir galvenais transporta koridors, kas savieno ziemeļu–dienvidu un austrumu-rietumu satiksmi.

Vēl viena tendence, kas raksturo šo teritoriju, ir arvien lielāka atšķirība starp pilsētu un lauku apdzīvotajām vietām dzīves apstākļu un konkurētspējas ziņā. Tāpēc ir vajadzīgi ieguldījumi, lai uzlabotu vietējo infrastruktūru, dzīves apstākļus, piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem un dabas resursu pārvaldību vietējās kopienās abpus robežai. Turklāt tūrisma nozarei ir liels attīstības potenciāls šajā reģionā.

2. Paredzētā ieguldījumu ietekme

Paredzams, ka programma uzlabos ar uzņēmējdarbību saistīto infrastruktūru, pētniecību un tehnoloģiju attīstību (R&TD), cilvēkresursus un izglītību, kopīgos publiskos pakalpojumus un vides pārvaldību, vienlaikus saglabājot un veicinot Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu un sekmējot kopīgu tūrisma attīstību, pašvaldību sadarbību, iedzīvotāju sadarbību, jauniešu nodarbinātību un kopīgus kultūras pasākumus.
Lai noteiktu ietekmi, izmantos rādītājus, proti, jaunu darbavietu izveide, augstāks nodarbinātības līmenis, jaunas uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras un jaunu uzņēmumu izveide, augstāks pētniecības un inovāciju līmenis, jaunu tūrisma objektu izveide, tūristu plūsmas pieaugums, uzlabota piekļuve publiskiem pakalpojumiem un kopīgām pašvaldību iniciatīvām.

 

  • vienas agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide dabas un tehnoloģisko katastrofu draudu novēršanai;
  • desmit informēšanas pasākumu organizēšana par vides aizsardzību;
  • astoņu vēsturisko būvju renovācija/rekonstrukcija;
  • piecpadsmit semināru organizēšana tūrisma nozarē strādājošiem;
  • piecu kopīgu kultūras festivālu rīkošana.

3. Prioritātes

Programma ir iedalīta šādās prioritātēs.
1. prioritāte — Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā (aptuveni 38,9 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības, darba tirgus un pētniecības un tehnoloģiju attīstību un uzlabot iekšējo un ārējo piekļuvi pierobežas reģionos.
2. prioritāte — Pievilcīgas dzīves vides veidošana un ilgtspējīgu sabiedrību attīstīšana (aptuveni 54,6 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir sekmēt kopīgu publisko pakalpojumu un dabas resursu pārvaldību, palielināt pierobežas reģionu pievilcību un attīstīt aktīvas un ilgtspējīgas kopienas.
3. prioritāte — Tehniskā palīdzība (aptuveni 6,5 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir sniegt atbalstu darbības programmas efektīvai īstenošanai.

 

Finansiālā un tehniskā informācija

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Iejaukšanās metode

Operatīvā programma

KKI numurs

2007CB163PO070

Number of decision

C/2007/6295

Galīgā apstiprinājuma datums

17/12/2007

Finanšu sadalījums pēc prioritātes ass

Prioritātes ass ES ieguldījumi Nacionālais sabiedriskais ieguldījums Kopējais sabiedriskais ieguldījums
Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā 24 958 759 4 258 487 29 363 246
Pievilcīgas dzīves vides veidošana un ilgtspējīgu kopienu attīstīšana 35 123 707 5 936 301 41 322 008
Tehniskā palīdzība 3 835 051 1 081 429 4 916 480
Kopā 63 917 517 11 276 217 75 601 734