Pārrobežu sadarbības programma 'Igaunija - Latvija'

Ir darbības programma atbilstoši Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Latvija

 Citi rīki

 
Eiropas Komisija 2007. gada 21. decembrī apstiprināja Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmu 2007.–2013. gadam. Programmas ietvaros Kopienas atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) tiek sniegts Rietumigaunijas, Dienvidigaunijas, Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Vidzemes reģioniem gar Igaunijas un Latvijas robežu.
Citi abu valstu reģioni var piedalīties projektos kā blakus esošie apgabali, saņemot ne vairāk kā 20 % no programmai piešķirtā ERAF finansējuma.
Programma tiek īstenota atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, un tās kopējais budžets ir aptuveni EUR 51 miljons. Kopienas finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 38 miljoni, veidojot aptuveni 0,4 % no kopējiem ES ieguldījumiem, kas saskaņā ar kohēzijas politiku 2007.–2013. gadam ir piešķirti Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim.

 

1. Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nodrošināt bezdarbnieku iemaņu atbilstību darba tirgū nepieciešamajām iemaņām un modernizēt transporta pakalpojumus visā reģionā. Tāpat ar programmas starpniecību tiks veicināta ilgtspējīga attīstība un ekonomikas konkurētspēja attiecīgajā reģionā, ekonomikas, sociālajai un vides attīstībai piemērojot integrētu pārrobežu pieeju tādos veidos, kas ļauj iesaistīt vietējos iedzīvotājus un dod labumu viņu sabiedrībai.

2. Paredzētā ieguldījumu ietekme

Veicot ieguldījumus, jāveido labāki transporta savienojumi, jāuzlabo publisko pakalpojumu un resursu kopīgā pārvaldība, jāpalielina jaunizveidoto uzņēmumu un tūrisma produktu skaits, kā arī jāveicina aktīvāka vietējo kopienu pārrobežu sadarbība. Uzņēmējiem jāgūst labums no lielākas darbspējas, savukārt reģiona iedzīvotājiem jāapgūst labākas zināšanas, izmantojot kopējas izglītības un apmācības darbības.

3. Prioritātes

Darbības programma ir iedalīta šādās prioritātēs.
1. prioritāte — Plašāka programmas apgabala kohēzija (aptuveni 43,0 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir nodrošināt labāku programmas apgabala praktisko kohēziju un integrāciju, samazinot nošķirtību un palielinot iekšējo un ārējo transporta tīklu savienojamību. Tāpat tiek sniegts atbalsts publisko pakalpojumu un resursu kopīgās pārvaldības uzlabošanai.
2. prioritāte — Lielāka programmas apgabala konkurētspēja (aptuveni 36,2 % no kopējā finansējuma)
Šis prioritārais virziens ir vērsts uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, ņemot vērā strukturālās pārmaiņas ekonomikā un darba tirgū. Atbalsts ir paredzēts arī uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai, sekmējot programmas apgabala pievilcīgumu un pilnveidojot izmantojamās iemaņas un cilvēkresursus.
3. prioritāte — Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas (aptuveni 8,3 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir ievērojami palielināt programmas apgabala pievilcīgumu, izveidojot to par vērtīgu dzīves un darba vidi. Turklāt atbalsts tiek sniegts arī apgabala ilgtspējas uzlabošanai, veicinot vietējo kopienu dzīvotspēju un atbalstot pārrobežu sociālo un kultūras mijiedarbību ar pamatlīmenī veicamām darbībām.
4. prioritāte — Tehniskā palīdzība (aptuveni 12,5 % no kopējā finansējuma)
Programmas īstenošanā tiek sniegta tehniskā palīdzība. Ir pieejams arī finansiāls atbalsts, kas paredzēts administratīvo, pārraudzības, novērtēšanas un kontroles izdevumu segšanai.

 

Finansiālā un tehniskā informācija

Pārrobežu sadarbības programma 'Igaunija - Latvija'

Iejaukšanās metode

Operatīvā programma

KKI numurs

2007CB163PO050

Number of decision

C/2007/6603

Galīgā apstiprinājuma datums

21/12/2007

Finanšu sadalījums pēc prioritātes ass

Prioritātes ass ES ieguldījumi Nacionālais sabiedriskais ieguldījums Kopējais sabiedriskais ieguldījums
Plašāka programmas apgabala kohēzija 17 967 418 3 994 250 21 961 668
Lielāka programmas apgabala konkurētspēja 14 373 934 4 107 291 18 481 225
Aktīvas, noturīgas un integrētas kopienas 3 593 484 634 144 4 227 628
Tehniskā palīdzība 2 293 713 4 119 683 6 413 396
Kopā 38 228 549 12 855 368 51 083 917