Darbības programma 'Centrālā Baltijas jūras reģiona'

Programma saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Latvija

 Citi rīki

 
Eiropas Komisija 2007. gada 21. decembrī apstiprināja Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A pārrobežu sadarbības programmu 2007.–2013. gadam. Šīs programmas ietvaros Kopiena sniedz atbalstu noteiktiem Igaunijas, Somijas (iekļaujot Ālandu salas), Latvijas un Zviedrijas reģioniem atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim. Programmas kopējais budžets ir aptuveni EUR 133 miljoni, kas ietver arī Kopienas finansējumu no Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) aptuveni EUR 102 miljonu apmērā. Tas ir aptuveni 1,2 % no kopējā ES finansējuma, kas saskaņā ar kohēzijas politiku 2007.–2013. gadam ir piešķirts Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim.

1. Programmas mērķis un uzdevumi

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas mērķis ir izveidot vispārēji atzītu, dinamisku, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu reģionu, kas ir pievilcīgs uzņēmējdarbībai un apmeklētājiem un kurā cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un investēt. Programma izmantos pieejamo potenciālu, lai centrālo Baltijas jūras reģionu padarītu par vietu izaugsmei un inovācijām, kopīgi strādājot labākai videi, uzlabojot iekšējo un ārējo pieejamību, veicot investīcijas iedzīvotāju vispārējas labklājības un drošības nodrošināšanai, risinot jaunas sociālas un ekonomiskas problēmas, vienkāršojot kultūras sadarbību un stiprinot reģiona kopējo identitāti.

2. Paredzēto investīciju ietekme

Lūk, daži no programmas investīcijām sagaidāmiem rezultātiem :

  • palielināta izpratne par vides aizsardzību (izglītošanas vai informācijas darbībās piedalīsies 250 vīrieši/sievietes);
  • palielināta sadarbība teritoriālās plānošanas un vides pārvaldības jomā (50 jaunas vides darbības);
  • samazināts risku vai negadījumu negatīvais efekts Somu jūras līcī (5 darbības);
  • 10 000 iedzīvotāju, kurus apkalpos ar uzlabotām ilgtspējīgām infrastruktūrām;
  • 8000 iedzīvotāju piedalīsies mācību vai informācijas darbībās;
  • uzlabota inovācija un konkurētspēja (75 jaunas kopējas darbības, ko veic sadarbības tīkli);
  • uzlabota iekšējā un ārējā pieejamība (5 maza mēroga investīcijas, kuru kopējā summa ir EUR 2,5 miljoni);
  • 4 jaunas vai tālāk izstrādātas metodes nodarbinātības veicināšanai.

3. Prioritātes

1. prioritāte — Droša un veselīga vide (aptuveni 27,1 % no kopējā finansējuma)
Šī prioritāte ir vērsta uz Centrālā Baltijas jūras reģiona kopējas vides aizsardzību un uzlabošanu, īpašu uzmanību pievēršot tieši Baltijas jūras aizsardzībai. Ar šo prioritāti reģionā atbalstīs arī ilgtspējīgu vides attīstību.
2. prioritāte — Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions (aptuveni 39,8 % no kopējā finansējuma)
Šī prioritāte ir vērsta uz reģiona kopējās ekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšanu.
Tās ietvaros tiek īpaši uzsvērta inovāciju un sakaru dibināšana, lai veicinātu pārrobežu sadarbību un labāku preču un cilvēku plūsmu, uzlabojumus darbaspēka izmantošanā un tūrisma nozares attīstību.
3. prioritāte — Pievilcīga un dinamiska sabiedrība (aptuveni 23,9 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes ietvaros tiek risināti ar iedzīvotāju veselību, labklājību un drošību saistīti jautājumi, kā arī tiek veidota sadarbība, lai šajā reģionā stiprinātu kultūras apmaiņu un kohēziju. Tās mērķis ir izveidot reģionu, kur dažādām iedzīvotāju grupām būtu līdzvērtīgas iespējas, un atbalstīt to aktīvu dalību sabiedrībā.
4. prioritāte — Tehniskā palīdzība (aptuveni 9,2 % no kopējā finansējuma)
Programmas īstenošanā tiek sniegta tehniskā palīdzība. Ir pieejams arī finansiāls atbalsts, kas paredzēts administratīvo, pārraudzības, reklāmas un kontroles izdevumu segšanai.

Finansiālā un tehniskā informācija

Darbības programma 'Centrālā Baltijas jūras reģiona'

Iejaukšanās metode

Operatīvā programma

KKI numurs

2007CB163PO066

Number of decision

C/2007/6599

Galīgā apstiprinājuma datums

21/12/2007

Finanšu sadalījums pēc prioritātes ass

Prioritātes ass ES ieguldījumi Nacionālais sabiedriskais ieguldījums Kopējais sabiedriskais ieguldījums
Droša un veselīga vide 28 073 434 8 039 557 36 112 991
Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions 42 418 602 10 601 600 53 020 203
Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības 25 556 234 6 387 100 31 943 334
Tehniskā palīdzība 6 130 741 6 130 741 12 261 482
Kopā 102 179 011 31 158 998 133 338 010