Naujasis atliekų įrenginys padeda Lietuvos sostinei tausoti aplinką

Vilniaus nuotekų valymo įmonėje pastačius dumblo apdorojimo įrenginį iškart išspręsta nemažai aplinkos apsaugos uždavinių ir kartu pagerinta gyvenimo kokybė daugiau kaip 590 000 vietos gyventojų. Naujosios sistemos gaminamas dumblo granules taip pat galima naudoti kaip kuro šaltinį ekologiškesnei energijai gaminti.

 Papildomos priemonės

 

Pastačius įrenginį tapo lengviau spręsti problemas, kilusias dėl pernelyg gausių dumblo kiekių nuotekų valymo įmonėje, įskaitant grunto ir požeminio vandens šaltinių taršą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir kanalizacijos kvapų plitimą visame mieste.

Be to, vykdant projektą žymiai sumažėjo į regioninius sąvartynus išvežamo dumblo kiekis. Tai savo ruožtu leidžia pratęsti ekonominio sąvartynų gyvavimo laiką ir sumažina pusiau skysto dumblo gabenimo ir šalinimo išlaidas.

Plačiai pritaikomas galutinis produktas

Nuo 2013 m. veikiantis naujasis įrenginys kasmet pagamina apie 13 565 tonas išdžiovinto dumblo granulių. Jis apdoroja dumblą iš Vilniaus nuotekų valymo įmonės įrenginių, taip pat iš gretimų savivaldybių atvežamus papildomus dumblo kiekius.

Ateityje dideliu kaloringumu pasižyminčias granules bus galima deginti iš atliekų energiją gaminančioje jėgainėje. Šiuo metu tokios jėgainės Vilniuje nėra, todėl granulės laikomos vietoje, naudojamoje dumblui kompostuoti. Dalį išdžiovinto dumblo taip pat galima kompostuoti ir naudoti kaip trąšą, žemės ūkyje ir melioracijoje.

Patikrinta technologija

Dumblo apdorojimo procese taikomi dažniausiai naudojami ir gerai patikrinti apdorojimo metodai ir etapai, įskaitant pirminio tirštinimo, paruošiamojo dumblo apdorojimo taikant termohidrolizę, kompostavimo, kurio metu taip pat išgaunama energija iš biodujų, galutinio vandens išskyrimo naudojant centrifugą ir džiovinimo ant juostų etapus.

Siekiant užtikrinti patikimą nuotekų valymo įrenginių veikimą, buvo patobulinta dalis esamos įrangos. Atlikus įrangos pakeitimus, atsirado galimybė sumažinti per parengiamąjį apdorojimo etapą surenkamų organinių medžiagų kiekį ir stabiliau atskirti biologinį perteklinį dumblą ir apdorojimui tiekiamą jo kiekį.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Į projektą „Dumblo apdorojimo įrenginys Vilniaus nuotekų valymo įrenginių įmonėje“ iš viso investuotas 63 335 021 euras. ES Sanglaudos fondas skyrė 28 968 897 eurus pagal 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“. Darbai yra prioriteto „Aplinka ir tvari plėtra“ dalis.

Projekto terminas

17/11/2014