Teršalų išmetimo Baltijos jūroje mažinimas

ERPF finansuojamas projektas paskatino įvairiais būdais mažinti Baltijos jūroje plaukiojančių laivų sukeliamą oro taršą ir kartu pagerino joje plėtojamos jūrų pramonės konkurencingumą.

 Papildomos priemonės

 
EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte

" Buvo malonu stebėti pastebimą projekto „BSR InnoShip“ poveikį Baltijos jūrai. Prie projekto sėkmės prisidėjo administracijos, akademinė bendruomenė, pramonės atstovai ir NVO. Mūsų manymu, sukurtos partnerystės pasižymi ilgalaike verte – kaip ir aktyvesnis mažo teršalų kiekio inovacijų ir ekonomiškai efektyvių, jūrų transporto problemoms skirtų sprendimų priėmimas. "

Tapani Stipa, projekto vadovas

Baltijos jūra yra vienas aktyviausių laivybos maršrutų. Pastebėta, kad joje padidėjo išmetamo CO2 kiekis, kenkiantis ir žmonių sveikatai, ir aplinkai. Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) pageidauja, kad būtų sumažintas čia plaukiojančių laivų išmetamo sieros oksido kiekis. Todėl viso regiono laivybos pramonei skubiai reikalinga mažai teršalų išmetanti infrastruktūra ir technologijos.

„BSR InnoShip“ įkurta siekiant politikos formuotojams, institucijoms ir pagrindiniams jūrų reikalų suinteresuotiesiems subjektams suteikti reikiamų žinių ir perduoti geriausias praktikas, leidžiančias sumažinti išmetamo CO2 kiekį Baltijos jūroje. 21 partneris ir 24 asocijuotieji partneriai iš Baltijos jūros regiono šalių ir Rusijos taip pat skatino informuotumą apie tokio teršalų mažinimo ekonominį poveikį.

Geriausių praktikų vadovas

Milžiniškas „BSR InnoShip“ darbo rezultatas – vadinamasis „Geriausių praktikų vadovas“, kurį išplėtojo organizacijos partnerės. Vadovas skirtas naudoti jūrų pramonės sektoriuje. Jame pateikiamos aplinkosaugos ir ekonominės pagalbos priemonės, padedančios pramonei prisitaikyti prie naujų taisyklių dėl Baltijos jūros laivybos teršalų mažinimo.

Komanda taip pat sukūrė interaktyviąją platformą, skirtą sparčiai dalintis viešojo ir privataus sektoriaus informacija. Šioje platformoje buvo paskelbtos įvairios suinteresuotųjų subjektų apklausos, transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) investicijų tyrimai ir kiti straipsniai, skirti jūrų pramonei ir politikos formuotojams.

Be to, 2013 m. inicijuoti „Baltic Sea Clean Maritime Award“ apdovanojimai, skatinantys novatoriškas ir aplinkai palankias idėjas, projektus ir sprendimus Baltijos jūroje. Apdovanojimai taip pat suteikė puikią progą pristatyti geriausių praktikų pavyzdžius ir pasidalyti žiniomis.

Projekto metu buvo atlikta netaršios laivybos analizė ir poveikio aplinkai įvertinimas. Buvo sukurti išmetamų teršalų koncentracijos planai, politikos formuotojams padedantys priimti sprendimus.

Dalijimasis geriausiomis praktikomis

„BSR InnoShip“ pasiekimai buvo pristatyti įvairiuose renginiuose ir seminaruose visoje ES. Rezultatų sklaida buvo vykdoma ir per Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisiją (HELCOM) bei kitais kanalais, iš kurių – Europos kosmoso agentūra, Europos jūrų saugumo agentūra ir įvairūs Europos Komisijos generaliniai direktoratai.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui „Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation-based competitiveness (BSR InnoShip)“ skirtos investicijos siekia 3 621 450 EUR. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Baltijos jūros regiono programos lėšų skyrė 3 110 134 EUR.


Projekto terminas

01/02/2016