Naudodamasis sėkmingomis mokslų jungtimis Baltijos jūros regionas iriasi pirmyn

ES finansuojamas projektas „Science Link“, geresnė informacija, pažangaus bendradarbiavimo iniciatyvos, specializacija ir aktyviai veikiantis vietos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas Baltijos jūros regione padidino informuotumą ir paskatino naudotis plataus masto aukštųjų technologijų mokslinių tyrimų infrastruktūra. Ja naudojantis atliekami didelio jautrumo matavimai fotonų ir neutronų lygmenimis įvairiose srityse, nuo kosmetikos iki saugos įtaisų.

 Papildomos priemonės

 
„Science Link“ suteikia MVĮ galimybę naudojantis mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūra visame Baltijos jūros regione gerinti pramonės inovacijas © „Science Link“ „Science Link“ suteikia MVĮ galimybę naudojantis mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūra visame Baltijos jūros regione gerinti pramonės inovacijas © „Science Link“

" Visiškai nauji gaminiai kuriami tik vykdant mokslinius tyrimus. Projektas „Science Link“ mums suteikė daug įžvalgų ir galimybių praktiškai didinti mokslinių tyrimų infrastruktūros ir pramonės atstovų bendradarbiavimą. "

Uwe Sassenberg, tinklo „Science Link“ koordinatorius

Moksliniai tyrimai ir inovacijos vakarinėje ir rytinėje Baltijos jūros regiono dalyse pasiskirstę nevienodai. Pramonės inovacijos taip pat daug mažesnės nei būtų galima tikėtis atsižvelgiant į šiame svarbiame regione esančią pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Todėl labai reikėjo geresnės informacijos apie esamas paslaugas ir galimybes.

ES finansuojamas tinklas „Science Link“ sukūrė pažangaus bendradarbiavimo struktūras ir priemones, kad būtų galima vietoje tvariai remti ir konsultuoti įmones, pirmiausia MVĮ, ieškančias artimiausios ir geriausios neutronų ir fotonų infrastruktūros savo srityje.

Poreikius atitinkančios infrastruktūros paieška

Tokia aukščiausios klasės sinchrotronine infrastruktūra kaip „Maxlab“ Švedijoje arba DESY Vokietijoje, kurioje atliekami pažangūs fotonų ir neutronų matavimai, Europos įmonėms galima padėti greičiau kurti naujus, geresnius gaminius ir kartu pasiekti geresnių inovacijų veiklos rezultatų, pvz., aplinkos ir energetikos, žemės ūkio ir maisto produktų, gyvosios gamtos mokslų, biotechnologijų ir cheminių medžiagų srityse. Tačiau įmonėms, ypač mažosioms, kurios neturi specialių MTTP komandų, sunku rasti tiksliai jų poreikius atitinkančią infrastruktūrą.

Svarbus tinklo „Science Link“ sėkmės veiksnys – dėmesys per jo konsultacinius punktus teikiamoms praktinėms paslaugoms. Pramonės ryšių palaikymo pareigūnams dirbant vietoje (mokslinių tyrimų infrastruktūroje ir universitetuose), įmonės gali gauti informacijos apie galimybes ir pajėgumus, kai ir jei tik joms jos prireikia.

Projekto tikslų siekiama ir naudotojų bendruomenei padedama šiuolaikiniais organizavimo metodais ir priemonėmis. Iš tinklo „Science Link“ pagalba jau sukurtų gaminių ir paskatintų inovacijų būtų galima paminėti geresnes gelbėjimo liemenes, efektyvesnę galios elektroniką bei prietaisus ir odos priežiūros gaminius be alergenų.

Pavyzdinis Baltijos jūros regiono projektas

Projektas „Science Link“ buvo pavyzdinis. Jis įgyvendintas pagal ES Baltijos jūros regiono strategijos projektą „Baltic Science Link“ („Baltijos mokslų jungtis“) inovacijų politikos srityje, kurioje remiant verslumą, verslo plėtrą, mokslą ir didinant inovacijų pajėgumus siekiama skatinti visuotinį konkurencingumą ir augimą.

Praktinį požiūrį taikanti projekto komanda ir aktyviai veikiantys ryšių palaikymo pareigūnai susiejo verslininkų pasiekimus su mokslo ir pramonės partneriais, todėl skatinant spartesnį gaminių inovacijų kūrimą Baltijos jūros regione pasiekta apčiuopiamų rezultatų.

Remiantis šia sėkme sukurtas tolesnis iniciatyvos INTERREG projektas „Baltic TRAM“, kuriame dalyvauja dar daugiau partnerių, o papildomų mokslinių tyrimų pajėgumų teikia nauji nariai Vengrijoje, Slovakijoje ir Čekijoje. Visi jie dirba tinkle „Science Link“, apimančiame įvairesnę su moksliniais tyrimais susijusią veiklą ir pridėtinės vertės paslaugas, įskaitant rinkodarą ir keitimąsi žiniomis.

 


Bendroji investicijų ir ES paramos suma

Bendros investicijos į projektą „Science Link“ siekia 3 618 930 EUR. ES regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Baltijos jūros regiono veiksmų programos lėšų skyrė 2 789 950 EUR.

 


Projekto terminas

24/08/2017